สื่อกลางภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งาน (Media Center ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งาน)

ฝึกพูด-แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษ WH Questions

TÓM TẮT

ฝึกพูด-แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษ Wh Questions

Keywords searched by users: สื่อกลางภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งาน (Media Center ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการใช้งาน) เป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษ, ตัวกลาง ภาษาอังกฤษ, คนกลาง ภาษาอังกฤษ, โปรโตคอลคือ, ข่าวสารหมายถึง

ความหมายของ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ

สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษแปลว่า medium หรือ media ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสารหรือการแพร่กระจายข้อมูลระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน สื่อกลางมักถูกใช้ในหลายด้านของชีวิตประจำวัน เช่น สื่อมวลชน (mass media) ที่ประกอบด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารและแพร่กระจายข้อมูลให้ถึงกับผู้คนได้อย่างกว้างขวาง [1].

การใช้คำว่า สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้ในบริบทอื่นๆ ได้ เช่น สื่อกลางการสื่อสาร (communication medium) ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน เช่น โทรศัพท์ อีเมล และแชทออนไลน์ นอกจากนี้ สื่อกลางยังมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อหรือส่งสัญญาณระหว่างสองสิ่ง เช่น สายไฟฟ้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งพลังงานไฟฟ้า [1].


Learn more:

 1. สื่อกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สื่อกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สื่อกลาง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การใช้งานและบทบาทของ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ

การใช้งานและบทบาทของสื่อกลางในภาษาอังกฤษ

สื่อกลางในภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและสื่อสารระหว่างคนในสังคมทั้งในด้านส่วนบุคคลและด้านวิชาชีพ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลก และมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศต่าง ๆ ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ และการสื่อสารทางวิชาชีพ [1].

การใช้งานของสื่อกลางในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งรวมถึง:

 1. สื่อพิมพ์: เป็นสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ภายในและนอกประเทศ ซึ่งสื่อพิมพ์ในภาษาอังกฤษมีความหลากหลาย รวมถึงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และหนังสือเรียน [2].

 2. โทรทัศน์และวิทยุ: เป็นสื่อที่ใช้ในการสื่อสารผ่านภาพและเสียง โดยสื่อทั้งสองนี้มีการใช้งานและบทบาทที่สำคัญในการสร้างความรู้และเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ชมและผู้ฟัง [1].

 3. เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย: เป็นสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียในภาษาอังกฤษมีจำนวนมากและมีผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก [2].

 4. วิทยุออนไลน์และพ็อดคาสต์: เป็นสื่อที่ใช้ในการสื่อสารผ่านเสียงและเผยแพร่เนื้อหาต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและกว้างการใช้งานและบทบาทของสื่อกลางในภาษาอังกฤษ

สื่อกลางในภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงและสื่อสารระหว่างคนในสังคมทั้งในด้านส่วนบุคคลและด้านวิชาชีพ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลก ดังนั้น การทราบและเข้าใจการใช้งานและบทบาทของสื่อกลางในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้งานของสื่อกลางในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในบทบาทต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ดังนี้:

 1. สื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบุคคล:

  • ภาษาพูด: การสื่อสารผ่านการพูดเป็นวิธีที่พบได้บ่อยที่สุดในการสื่อสารระหว่างบุคคล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างคนที่มากที่สุดในโลก [1].
  • ภาษาเขียน: การใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในการสื่อสารทางธุรกิจและการศึกษา [2].
 2. สื่อกลางในการสื่อสารทางวิชาชีพ:

  • หนังสือและวารสาร: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนหนังสือและวารสารทางวิชาการในหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วรรณคดี และอื่น ๆ .
  • อินเทอร์เน็ต: ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่

Learn more:

 1. A.P.E.P.
 2. ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีประโยชน์ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและด้านวิชาชีพ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ:

 1. The internet serves as a medium for communication and information exchange [1].
  (อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางสำหรับการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล)

 2. Television is a popular medium for entertainment and news [1].
  (โทรทัศน์เป็นสื่อกลางที่ได้รับความนิยมสำหรับความบันเทิงและข่าวสาร)

 3. Newspapers have long been a traditional medium for delivering information [1].
  (หนังสือพิมพ์เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งเสริมข้อมูลมาอย่างยาวนาน)

 4. Social media platforms like Facebook and Instagram have become popular mediums for communication and sharing [1].
  (แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม เป็นสื่อกลางที่ได้รับความนิยมสำหรับการสื่อสารและการแบ่งปัน)


Learn more:

 1. เป็นสื่อกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สื่อกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สื่อกลาง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลอื่นๆ ของ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ

คำแปลอื่นๆ ของ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ จะพบว่ามีคำแปลหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Medium – คำนี้ใช้แปลความหมายของ สื่อกลาง ในทางที่กว้างขวางที่สุด [1].
 2. Channel – คำนี้ใช้แปลความหมายของ สื่อกลาง ในทางของช่องทางการสื่อสารหรือการแพร่ข่าว [1].
 3. Intermediary – คำนี้ใช้แปลความหมายของ สื่อกลาง ในทางของบุคคลหรือองค์กรที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ [1].
 4. Mediator – คำนี้ใช้แปลความหมายของ สื่อกลาง ในทางของบุคคลหรือองค์กรที่เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหา [1].
 5. Intermediary agent – คำนี้ใช้แปลความหมายของ สื่อกลาง ในทางของตัวแทนที่เป็นตัวกลางในการดำเนินการหรือการซื้อขาย [1].

ดังนั้น คำแปลอื่นๆ ของ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการใช้งานในแต่ละกรณี


Learn more:

 1. สื่อกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สื่อกลาง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. สื่อกลาง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

เครื่องมือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ

เครื่องมือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อกลางในภาษาอังกฤษ (Tools and Resources Related to Media in English)

สื่อกลาง (Media) เป็นสิ่งที่สื่อสารหรือส่งเสริมการสื่อสารของข้อมูลหรือข่าวสารให้ถึงกับผู้คน ซึ่งเครื่องมือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อกลางในภาษาอังกฤษมีหลายประเภท ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการสร้าง จัดการ และแพร่กระจายสื่อกลางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

 1. เครื่องมือสร้างสื่อกลาง (Media Creation Tools):

  • โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ (Video Editing Software): เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อ ปรับแต่ง และสร้างวิดีโอ ในการสร้างสื่อกลางที่มีคุณภาพสูง [1].
  • โปรแกรมออกแบบกราฟิก (Graphic Design Software): เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิก โลโก้ และอื่นๆ เพื่อใช้ในสื่อกลาง [1].
  • เครื่องมือสร้างเสียง (Audio Creation Tools): เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึก ปรับแต่ง และสร้างเสียง เช่น เพลง พอดแคสต์ หรือเสียงพรีเซ็ต [1].
 2. เครื่องมือจัดการสื่อกลาง (Media Management Tools):

  • ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System – CMS): เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและเผยแพร่เนื้อหาในสื่อกลาง เช่น เว็บไซต์ บล็อก หรือแอปพลิเคชัน [1].
  • ระบบจัดการสื่อสังคม (Social Media Management System): เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน จัดการ และวิเคราะห์การโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความสนใจและประสิทธิภาพในการสื่อสาร [1].
 3. เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ผู้ชม (Audience Measurement and Analytics Tools):

  • เครื่องมือวัดผู้ชม (Audience Measurement Tools): เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดจำนวนผู้ชม และพฤติกรรมของผู้ชมในสื่อกลางเครื่องมือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อกลางในภาษาอังกฤษ (Tools and Resources Related to Media in English)

สื่อกลาง (Media) เป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารและการแพร่กระจายข้อมูลในสังคมปัจจุบัน การใช้เครื่องมือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อกลางในภาษาอังกฤษช่วยให้เราสามารถสร้างและจัดการเนื้อหาสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อกลางในภาษาอังกฤษกันเถอะ!

 1. เครื่องมือและซอฟต์แวร์สร้างเนื้อหาสื่อ (Content Creation Tools and Software)

  • Adobe Creative Cloud: ชุดเครื่องมือสร้างเนื้อหาสื่อที่มี Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, และอื่นๆ [1].
  • Canva: เครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยในการออกแบบกราฟิกและสร้างเนื้อหาสื่อออนไลน์ [1].
  • Final Cut Pro: ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอและสร้างเนื้อหาสื่อที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ macOS [1].
 2. เครื่องมือและแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาสื่อ (Media Content Management Tools and Platforms)

  • WordPress: แพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาสื่อที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์และบล็อก [1].
  • Drupal: ระบบจัดการเนื้อหาสื่อที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ [1].
  • Contentful: แพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาสื่อที่เน้นความสามารถในการจัดการและส่งเนื้อหาไปยังหลายแพลตฟอร์ม [1].
 3. เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องและการแก้ไขเนื้อหาสื่อ (Proofreading and Editing Tools and Resources)

  • Grammarly: เครื่องมือตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำอัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหา [1].
  • Hemingway Editor: เครื่องมือ

Learn more:

 1. IoT คืออะไร – คำอธิบายเกี่ยวกับ Internet of Things – AWS

Categories: สรุป 35 สื่อกลาง ภาษาอังกฤษ

ฝึกพูด-แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษ WH Questions
ฝึกพูด-แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษ WH Questions

intermediary. (n) สื่อกลาง, See also: ตัวกลาง, คนกลาง, Syn. mediator. medium.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

เป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษ

เป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษ

เป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษ หมายถึง สื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการแปลภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจและสื่อสารกับผู้คนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ โดยเป็นสื่อที่ช่วยในการแปลภาษาอังกฤษไปยังภาษาอื่น ๆ หรือจากภาษาอื่น ๆ มาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสื่อกลางภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบ เช่น แปลเอกสาร เว็บไซต์ หนังสือ และอื่น ๆ [1].

เป็นสื่อกลางภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ และช่วยให้ผู้คนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่เผยแพร่ในภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ เป็นสื่อกลางภาษาอังกฤษยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และการสื่อสารในสากล [1].

การเป็นสื่อกลางภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ ดังนั้น การใช้เป็นสื่อกลางภาษาอังกฤษจึงช่วยให้ผู้คนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่เผยแพร่ในภาษาอังกฤษได้ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศได้ [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. เป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษทำหน้าที่อะไร?
 • เป็นสื่อที่ช่วยในการแปลภาษาอังกฤษไปยังภาษาอื่น ๆ หรือเป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษ: คำนิยามและความหมาย

เป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษ (English as a Medium of Instruction) หมายถึง การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนและการเรียนรู้ในระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือการศึกษาต่อในต่างประเทศ

การใช้เป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษมีหลายประโยชน์ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการได้ในระดับสูงขึ้น แต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจในภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมในการทำงานในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ หรือการสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

การเป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกในการสื่อสารระหว่างประเทศ และเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการเข้าถึงความรู้และข้อมูลที่มีอยู่ในระดับสากล

การเป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการสื่อสารของผู้เรียนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเปิดโอกาสในการทำงานในระดับสากล และการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และการทำงานในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. เป็นสื่อกลาง ภาษาอังกฤษมีประโยชน์อย่างไร?

Learn more:

 1. สื่อกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เป็นสื่อกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Intermediate แปลว่า เป็นคนกลาง, เป็นตัวกลาง, เป็นสื่อกลาง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

ตัวกลาง ภาษาอังกฤษ

ตัวกลาง ภาษาอังกฤษ

ความหมายของตัวกลางในภาษาอังกฤษ

ตัวกลางในภาษาอังกฤษแปลว่า medium ซึ่งมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ตัวกลาง (medium): ในทางคณิตศาสตร์และสถิติ, ตัวกลางหมายถึงค่าเฉลี่ยหรือผลการเฉลี่ยของข้อมูลต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข [1].
 2. ตัวกลาง (medium): ในบริบทของการค้าและธุรกิจ, ตัวกลางหมายถึงคนกลางหรือผู้ที่เป็นตัวเชื่อมในการทำธุรกิจระหว่างฝ่ายต่างๆ [1].
 3. ตัวกลาง (medium): ในทางวิทยาศาสตร์, ตัวกลางหมายถึงสื่อหรือตัวเชื่อมที่ทำให้สารหรือพลังงานสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้ เช่น อากาศเป็นตัวกลางในการส่งเสียง [1].
 4. ตัวกลาง (medium): ในบริบทของการสื่อสาร, ตัวกลางหมายถึงสื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน เช่น สื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการสื่อสารข่าวสาร [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตัวกลาง ในภาษาอังกฤษ

 1. The medium of communication has evolved over time, from traditional newspapers to digital platforms. [1]
 2. The medium temperature in the city during summer is around 30 degrees Celsius. [1]
 3. The company hired a middleman to negotiate the deal between the two parties. [1]
 4. The artist used oil paint as the medium for his masterpiece. [1]

คำถามที่พบบ่อย

1. ตัวกลางในคณิตศาสตร์แปลว่าอะไร?

ในคณิตศาสตร์, ตัวกลางหมายถึงค่าเฉลี่ยหรือผลการเฉลี่ยของข้อมูลต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข [1].

2. ตัวกลางในการค้าและธุรกิจหมายถึงอะไร?

ในการค้าและธุรกิจ, ตัวกลางหมายถึงคนกลางหรือผู้ที่เป็นตัวเชื่อมในการทำธุรกิจระหว่า# ตัวกลาง ภาษาอังกฤษ

ความหมายของตัวกลางในภาษาอังกฤษ

ตัวกลางในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย และใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ตัวกลาง (medium) [1]: ในความหมายทางวิทยาศาสตร์ ตัวกลางหมายถึงสิ่งที่ใช้เป็นสื่อในการส่งผ่านคลื่นหรือพลังงาน ตัวอย่างเช่น อากาศเป็นตัวกลางในการส่งเสียง และแสงเป็นตัวกลางในการส่งคลื่นแสง

 2. ตัวกลาง (mean) [1]: ในความหมายทางสถิติ ตัวกลางหมายถึงค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลข โดยการหาค่าเฉลี่ยนั้นจะนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด

 3. ตัวกลาง (middleman) [1]: ในความหมายทางการค้า ตัวกลางหมายถึงบุคคลที่เป็นกลางในการทำธุรกรรมระหว่างฝ่ายสองฝ่าย ตัวอย่างเช่น คนกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตัวกลาง ในภาษาอังกฤษ

 1. The sound travels through the air, which acts as a medium. [1]
 2. The mean is calculated by summing up all the values in the dataset and dividing it by the total number of values. [1]
 3. The middleman facilitated the negotiation between the two parties. [1]

คำถามที่พบบ่อย

1. ตัวกลางในภาษาอังกฤษหมายถึงอะไร?

ตัวกลางในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย และใช้ในบริบทต่างๆ โดยมักใช้ในความหมายของสื่อในการส่งผ่านคลื่นหรือพลังงาน หรือในการทำธุรกรรมระหว่างฝ่ายสองฝ่าย

2. ตัวกลางในสถิติหมายถึงอะไร?

ในสถิติ ตัวกลางหมายถึงค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลข โดยการหาค่าเฉลี่ยนั้นจะน


Learn more:

 1. ตัวกลาง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตัวกลาง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. Intermediary แปลว่า สื่อกลาง, ตัวกลาง, คนกลาง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สื่อกลาง, ตัวกลาง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
สื่อกลาง, ตัวกลาง ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
New Aha! English ป.4 (อจท) หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน | Lazada.Co.Th
New Aha! English ป.4 (อจท) หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน | Lazada.Co.Th
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที
รวมวิธีใช้ “ตัวเลขภาษาอังกฤษ” ครบ จบ ใน 2 นาที

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ
การใช้งานและบทบาทของ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ
เครื่องมือและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ สื่อกลาง ในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *