ปรางภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

Loukgolf's English Room - ปราง กัญญ์ณรัณ [EP.153] วันที่ 8 เมษายน 2561

Loukgolf’S English Room – ปราง กัญญ์ณรัณ [Ep.153] วันที่ 8 เมษายน 2561

Keywords searched by users: ปรางภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น มะปรางภาษาอังกฤษ, ขำ แปลว่า

การแปลคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ปราง ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ปราง ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และอาจจะไม่มีคำแปลที่ถูกต้องและเข้าใจได้อย่างแท้จริงในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม จากการค้นหาในพจนานุกรม Longdo Dictionary พบว่าคำว่า ปราง มีความหมายหลายความหมาย ดังนี้:

 1. ปราง (ปฺราง) แปลว่า แก้ม [1]
 2. ปรางค์ (ปฺราง) แปลว่า สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน หากเป็นเจดีย์มียอดเช่นนั้น เรียกว่า เจดีย์ยอดปรางค์ [1]
 3. ปรางค์ปรา (ปฺรางปฺรา) แปลว่า ตัดมาจากปรางค์ปราสาท [1]
 4. ปรางคณะ (ปฺรางคะ-) แปลว่า คณะ, สำนัก [1]
 5. ปรางคณะ (ปฺรางคะ-) แปลว่า สนาม [1]
 6. ปรางคณะ (ปฺรางคะ-) แปลว่า พื้นอย่างพื้นเรือน [1]
 7. มะปราง (-ปฺราง) แปลว่า ชื่อไม้ต้นชนิด Bouea macrophylla Griff. ใบคล้ายใบมะม่วงแต่เล็กกว่า ปลายใบแหลม ผลสุกสีเหลืองอมแดง [1]
 8. ก้นตะกรน แปลว่า เดนคัด, เดนเลือก, ขนาดเล็กมาก (ใช้แก่ผลไม้) เช่น มะปรางก้นตะกรน, มะม่วงก้นตะกรน [1]
 9. กระดูก ๑ แปลว่า ผลไม้ที่มีเนื้อน้อยเช่นมะปราง ว่า มะปรางกระดูก [1]
 10. กระบก แปลว่า ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. ใบรูปไข่ผลเท่ามะกอกหรือมะปรางขนาดเขื่อง เมล็ดแข็ง เนื้อในขาว มีรสมัน กินได้ [1]
 11. กาบขนุน แปลว่า องค์ประกอบของพระปรางค์ อยู่เหนือครรภธาตุ ประดับตรงมุมบนชการแปลคำว่า ปราง ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ปราง ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และอาจจะไม่มีคำแปลที่ถูกต้องและเข้าใจได้อย่างแท้จริงในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม จะมีคำอธิบายและความหมายที่ใกล้เคียงในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในบางกรณีได้ ดังนี้:

 1. ปราง (แก้ม) [1]

  • คำว่า ปราง ในความหมายของ แก้ม สามารถแปลว่า cheek ในภาษาอังกฤษได้
 2. ปรางค์ (สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน) [1]

  • คำว่า ปรางค์ ในความหมายของ สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน สามารถแปลว่า spire หรือ steeple ในภาษาอังกฤษได้
 3. มะปราง (ชื่อไม้ต้นชนิด Bouea macrophylla Griff.) [1]

  • คำว่า มะปราง ในความหมายของ ชื่อไม้ต้นชนิด Bouea macrophylla Griff. สามารถแปลว่า marian plum ในภาษาอังกฤษได้
 4. ก้นตะกรน (ว. เดนคัด, เดนเลือก, ขนาดเล็กมาก) [1]

  • คำว่า ก้นตะกรน ในความหมายของ ว. เดนคัด, เดนเลือก, ขนาดเล็กมาก สามารถแปลว่า dwarf หรือ miniature ในภาษาอังกฤษได้
 5. กระดูก ๑ (ผลไม้ที่มีเนื้อน้อย) [1]

  • คำว่า กระดูก ๑ ในความหมายของ ผลไม้ที่มีเนื้อน้อย สามารถแปลว่า fruit with little flesh ในภาษาอังกฤษได้
 6. กระบก (ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.) [1]

  • คำว่า กระบก ในความหมายของ ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ

Learn more:

 1. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปราง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า ปราง ในภาษาไทยมีความหมายว่า สว่างแจ้ง หรือ ส่องแสง [1]. คำนี้เป็นคำที่ใช้ในบริบททางวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างมาก [1]. ในภาษาอังกฤษไม่มีคำแปลที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับคำว่า ปราง อย่างแท้จริง แต่สามารถใช้คำอื่นๆ เพื่อเลียนแบบความหมายของคำนี้ได้ เช่น bright หรือ radiant [1].

คำว่า ปราง มักถูกใช้ในบริบททางวรรณคดีเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่สว่างแจ้งและสดใส [1]. ในบางกรณี คำนี้อาจถูกใช้ในการพรรณนาความสว่างแจ้งของแสงสว่างหรือแสงอาทิตย์ [1]. นอกจากนี้ คำว่า ปราง ยังสามารถใช้ในการพรรณนาความสวยงามและอร่อยของอาหารหรือของใช้ที่มีสีสันสดใส [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปราง ในภาษาไทย:

 • ฟ้าสว่างปรางในช่วงเช้า [1].
 • ดอกไม้บานปรางในสวน [1].
 • อาหารที่เสริมสีสันปราง [1].

Learn more:

 1. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปราง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปราง ในภาษาอังกฤษ:

 1. The beautiful sunset painted the sky with shades of pink and orange. [1]
 2. The radiant bride walked down the aisle, her face glowing with joy. [1]
 3. The vibrant flowers in the garden added a touch of elegance to the surroundings. [1]
 4. The sparkling stars illuminated the night sky, creating a magical atmosphere. [1]
 5. The colorful fireworks lit up the sky, mesmerizing everyone with their brilliance. [1]

Learn more:

 1. -ปราง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปราง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลอื่นๆ ของคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า ปราง ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ดังนี้:

 1. Marian Plum [1]: ปราง ในบางครั้งอาจหมายถึง มะปราง ซึ่งเป็นชื่อไม้ต้นหนึ่งในวงศ์ Anacardiaceae มีใบคล้ายใบมะม่วงแต่เล็กกว่า และผลสุกสีเหลืองอมแดง

 2. Cheek [1]: ปราง อาจหมายถึง แก้ม ซึ่งเป็นส่วนของใบหน้าที่อยู่ด้านข้างของปาก

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ปราง ดังนี้:

 • ปรางค์ (Prang) [2]: หมายถึง สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน ถ้าเป็นเจดีย์มียอดเช่นนั้น เรียกว่า เจดีย์ยอดปรางค์

 • ปรางคณะ (Prangkana) [2]: หมายถึง คณะหรือสำนัก

 • มะปราง (Maprang) [2]: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่งในวงศ์ Anacardiaceae ใบคล้ายใบมะม่วงแต่เล็กกว่า ปลายใบแหลม ผลสุกสีเหลืองอมแดง มีรสเปรี้ยวจัด

 • ก้นตะกรน (Kontakorn) [2]: หมายถึง เดนคัด, เดนเลือก, ขนาดเล็กมาก (ใช้แก่ผลไม้) เช่น มะปรางก้นตะกรน มะม่วงก้นตะกรน

 • กระดูก (Gradook) [2]: หมายถึง ผลไม้ที่มีเนื้อน้อยเช่นมะปราง ว่า มะปรางกระดูก

 • กระบก (Grabok) [2]: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Irvingia malayana ใบรูปไข่ผลเท่ามะกอกหรือมะปรางขนาดเขื่อง เมล็ดแข็ง เนื้อในขาว มีรสมัน กินได้

 • กาบขนุน (Kabkhanun) [2]: องค์ประกอบของพระปรางค์ อยู่เหนือครรภธาตุ ประดับตรงมุมบนชั้นรัดประคดแต่ละชั้นเรียงขึ้นไป

คำว่า ปราง ในภาษาไทยมีความหมายหลายความหมาย และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ดังนี้:

 1. Marian Plum [1]: ปราง ในบางครั้งอาจหมายถึง มะปราง ซึ่งเป็นชื่อไม้ต้นหนึ่งในวงศ์ Anacardiaceae มีใบคล้ายใบมะม่วงแต่เล็กกว่า และผลสุกสีเหลืองอมแดง

 2. Cheek [1]: ปราง อาจหมายถึง แก้ม ซึ่งเป็นส่วนบนของใบหน้าที่อยู่ด้านข้างของปาก

 3. Marrow [2]: ปราง อาจหมายถึง กระดูก ในกรณีของผลไม้ที่มีเนื้อน้อยเช่นมะปราง ซึ่งเรียกว่า มะปรางกระดูก

 4. Construction [2]: ปรางค์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน ในกรณีที่เป็นเจดีย์มียอดเช่นนั้น เรียกว่า เจดีย์ยอดปรางค์

 5. Other meanings [2]: นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่นๆ ของคำว่า ปราง ในภาษาไทย เช่น ปรางคณะ หมายถึง คณะ, สำนัก หรือ ปรางคณะ หมายถึง สนาม และ ปรางคณะ หมายถึง พื้นอย่างพื้นเรือน


Learn more:

 1. ปราง – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ปราง ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ปราง ในภาษาอังกฤษ จะพบว่าไม่มีคำที่เป็นคำแปลตรงของคำนี้ในภาษาอังกฤษ แต่สามารถใช้คำที่เกี่ยวข้องหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงเพื่ออธิบายคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Radiance – คำนี้มีความหมายเกี่ยวข้องกับคำว่า ปราง ในแง่ของการส่องแสงหรือการแสดงความสว่างสดใส [1].
 2. Glow – คำนี้มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ปราง ในแง่ของการส่องแสงหรือการแสดงความสว่างสดใส [1].
 3. Brilliance – คำนี้มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ปราง ในแง่ของความสว่างและความสดใส [1].

Learn more:

 1. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปราง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำนามและคำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ

คำนามและคำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงคำว่า ปราง ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ปราง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงสิ่งที่สว่างและสดใส ในภาษาอังกฤษไม่มีคำที่แปลตรงตัวของคำว่า ปราง อย่างไรก็ตาม สามารถใช้คำนามและคำกริยาที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความหมายที่ใกล้เคียงได้

คำนามที่ใช้เพื่อแสดงคำว่า ปราง ในภาษาอังกฤษ:

 1. Radiance – แสงสว่างและสดใส [1]
 2. Brightness – ความสว่างและสดใส [1]
 3. Luminosity – ความเป็นแสงสว่างและสดใส [1]
 4. Brilliance – ความสดใสและสว่างไสว [1]
 5. Glow – แสงสว่างและสดใสที่เป็นแสงส่องสว่าง [1]

คำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงคำว่า ปราง ในภาษาอังกฤษ:

 1. Shine – เป็นแสงสว่างและสดใส [1]
 2. Illuminate – ทำให้เป็นแสงสว่างและสดใส [1]
 3. Radiate – แผ่กระจายแสงสว่างและสดใส [1]
 4. Glitter – ส่องแสงสว่างและสดใส [1]
 5. Gleam – ส่องแสงสว่างและสดใส [1]

Learn more:

 1. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คํานามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 3. 100 คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย รวมความหมายที่ควรรู้

คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ

คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ปราง ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แปลได้ตามความหมายของคำนี้ ดังนี้:

 1. แก้ม (Cheeks) – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายส่วนของใบหน้าที่อยู่ด้านข้างของปาก ซึ่งในราชาศัพท์อาจเรียกว่า พระปราง [1].
 2. มะปราง (Mango) – คำนี้เป็นชื่อของผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายมะม่วง แต่เล็กกว่า มีรสเปรี้ยวจัด และมีชื่อพันธุ์ย่อยอื่นๆ เช่น กาวาง, มะยง, มะยงชิด [1].
 3. ก้นตะกรน (Navel) – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายส่วนที่อยู่ด้านล่างของผลไม้หรือผลไม้ที่มีเนื้อน้อย เช่น มะปรางก้นตะกรน, มะม่วงก้นตะกรน [1].
 4. กระบก (Breadfruit) – คำนี้เป็นชื่อของไม้ต้นขนาดใหญ่ที่มีใบรูปไข่และผลเท่าขนาดมะกอกหรือมะปราง มีเนื้อในขาว และมีรสมัน ชื่ออื่นๆ ที่ใช้เรียกได้คือ ตระบก, มะมื่น, มะลื่น [1].
 5. กาบขนุน (Cornice) – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายส่วนที่อยู่เหนือครรภธาตุของพระปรางค์ ซึ่งเป็นส่วนที่ประดับตรงมุมบนของชั้นรัดประคดแต่ละชั้น ชื่ออื่นๆ ที่ใช้เรียกได้คือ กลีบขนุน [1].
 6. กาวาง (Kawang) – คำนี้เป็นชื่อของมะปรางพันธุ์หนึ่งที่มีรสเปรี้ยวจัด [1].
 7. เกียรติมุข (Kirtimukha) – คำนี้ใช้เพื่ออธิบายอมนุษย์บริวารพระศิวะที่มีรูปหน้ายักษ์ปนหน้าสิงห์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้ารักษาธรณีประตูและคอยคุ้มครอง ชื่ออื่นๆ ที่ใช้เรียกได้คือ กาฬมุข, หน้ากาฬ [1].

Learn more:

 1. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปราง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: รายละเอียด 26 ปราง ภาษา อังกฤษ

Loukgolf's English Room - ปราง กัญญ์ณรัณ [EP.153] วันที่ 8 เมษายน 2561
Loukgolf’s English Room – ปราง กัญญ์ณรัณ [EP.153] วันที่ 8 เมษายน 2561

(n) cheek, Syn. แก้ม, Example: ปรางของพระมเหสีเป็นสีชมพูเปล่งปลั่ง, Count Unit: ปราง, Notes: (ราชา) ปราง (n) marian plum, See also: Anacardiaceae, Bouea burmanica, Syn. มะปราง, Example: มะปรางผลนี้สีเหลืองสุกใส

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

มะปรางภาษาอังกฤษ

มะปรางภาษาอังกฤษคืออะไร?

มะปรางภาษาอังกฤษ (English: Mangosteen) เป็นชื่อของผลไม้ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia mangostana L. มะปรางเป็นผลไม้ที่มีลักษณะเป็นผลกลมเล็ก มีเปลือกหนาสีม่วงเข้ม และเนื้อภายในสีขาวอ่อน มะปรางมีรสชาติหวานเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมหวานเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับผลไม้อื่นๆ [1].

มะปรางภาษาอังกฤษมีความหมายว่า Mangosteen ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งในภาษาอื่นๆ อาจมีคำศัพท์ที่ใช้แทนมะปรางภาษาอังกฤษได้ตามประเทศและภูมิภาคต่างๆ [1].

มะปรางภาษาอังกฤษเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอักเสบที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญอื่นๆ เช่น วิตามินซี และเส้นใยที่ช่วยในกระบวนการขับถ่ายของร่างกาย [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: มะปรางภาษาอังกฤษมีรสชาติอย่างไร?
A: มะปรางภาษาอังกฤษมีรสชาติหวานเปรี้ยว ที่มีรสชาติเปรี้ยวมากกว่าหวาน และมีกลิ่นหอมหวานเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับผลไม้อื่นๆ [1].

Q: มะปรางภาษาอังกฤษมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร?
A: มะปรางภาษาอังกฤษมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอักเสบที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสารสำคัญอื่นๆ เช่น วิตามินซี และเส้นใยมะปรางภาษาอังกฤษคืออะไร?

มะปรางภาษาอังกฤษ (English: Mangosteen) เป็นชื่อของผลไม้ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia mangostana L. มะปรางเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ มะปรางมีเปลือกหนาและเนื้อภายในสีขาว มีเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนๆ มะปรางมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย [1].

มะปรางภาษาอังกฤษใช้ในประโยค

 1. I love eating mangosteen. Its so delicious! [1]
 2. Mangosteen is known for its health benefits and high nutritional value. [1]
 3. The mangosteen fruit is native to Southeast Asia. [1]

Learn more:

 1. มะปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มะปราง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มะปราง – วิกิพีเดีย

ขำ แปลว่า

ขำ แปลว่าอะไร?

การค้นหาคำว่า ขำ แปลว่า ในพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ขำ ในหลายความหมาย [1]. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำว่า ขำ และความหมายที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้ตัวอย่างประโยคและคำแนะนำเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องนี้

คำว่า ขำ ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. ขำ [ลั่น] (v.) – มีเสียงดังมาก เช่น ขำ ดังมาก หรือแปลว่าเวลาที่เราพิมพ์แชทคุยกับคนเพื่อน แต่ดันส่งผิดคนซะงั้น หรือโพสต์ผิดแอคเคานต์ก็ใช้คำว่า ลั่น ได้เหมือนกัน [1].

 2. ขำ [ตลก] (v.) – หัวเราะ เป็นการแสดงความสนุกสนาน เช่น ตลก, ขบขัน, หัวเราะ, ขำขัน [1].

 3. ขำ [คมขำ] (v.) – มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง ใช้แก่ผิว เช่น ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว [1].

 4. ขำ [คมขำ] (adj.) – สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ เช่น เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก [1].

 5. ขำ [ดำขำ] (adj.) – ที่มีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง เช่น เธอมีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง [1].

จากความหมายข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่า ขำ ในภาษาไทยมีความหมายที่หลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม คำว่า ขำ มักใช้ในบริบทที่เกี่ขำ แปลว่าอะไร?

การค้นหาคำว่า ขำ แปลว่า ในพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ขำ ในหลายความหมายที่แตกต่างกัน [1] [1]. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับคำว่า ขำ และความหมายที่แตกต่างกันของคำนี้ในประโยคต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

คำว่า ขำ ในภาษาไทยมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ขำ [ลั่น] (v.) – มีเสียงดังมาก เช่น ขำ ดังมาก หรือแปลว่าเวลาที่เราพิมพ์แชทคุยกับคนเพื่อน แต่ดันส่งผิดคนซะงั้น หรือโพสต์ผิดแอคเคานต์ก็ใช้คำว่า ลั่น ได้เหมือนกัน [1].

 2. ขำ [คมขำ] (v.) – มีลักษณะคมคายคมสันชวนให้มอง ใช้เกี่ยวกับผิวหน้าหรือลักษณะที่ดูสวยงาม เช่น ผิวหล่อนขำงามดีออก ดูสวยคมคายไม่จืดชืดเหมือนพวกผิวขาว [1].

 3. ขำ [ตลก] (v.) – ชวนให้ขบขันนึกอยากหัวเราะขึ้นมา เป็นการแสดงอารมณ์ที่เกิดจากความตลกขบขัน เช่น เธอจะขำอะไรมากมายขนาดนั้น ลดเสียงหัวเราะลงมาบ้าง [1].

 4. คมขำ [คมคาย] (adj.) – สวยอย่างซึ้งใจชวนพิศ เป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะที่ดูสวยงามและมีเสน่ห์ เช่น เธอเป็นผู้หญิงหน้าตาคมขำถูกใจเขามาก [1].

 5. ดำขำ (adj.) – ที่มีผิวดำขำ หมายถึงผิวที่มีสีเข้ม เช่น เธอมีผิวดำขำ ซึ่งเป็นที่ถูกใจของพวกฝรั่ง [1].

ในทางปฏิบัติการใช้ภาษาไทยป


Learn more:

 1. ขำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
English Lyrics For Thai Song
English Lyrics For Thai Song “พ่อทูนหัว” ปราง ปรางทิพย์ (Lyric Video By Vobrain แปลเพลง) – Youtube
น้องปราง 2 ขวบโชว์สกิลอ่านภาษาอังกฤษสำเนียงเป๊ะมาก!! | Mickbenz And The Babies Special Episode - Youtube
น้องปราง 2 ขวบโชว์สกิลอ่านภาษาอังกฤษสำเนียงเป๊ะมาก!! | Mickbenz And The Babies Special Episode – Youtube
ปรางวดี เกตุพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ
ปรางวดี เกตุพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

การแปลคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ
คำนามและคำกริยาที่ใช้เพื่อแสดงคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ
คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ปราง ใน ภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *