ภาวนาภาษาอังกฤษ: ทำความเข้าใจและสอนเรียนผ่านภาษาอังกฤษ

บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf

English Lyrics For Thai Song \”ภาวนา\” Meyou (Lyric Video By Vobrain แปลเพลง)

Keywords searched by users: ภาวนาภาษาอังกฤษ: ทำความเข้าใจและสอนเรียนผ่านภาษาอังกฤษ อธิษฐาน ภาษาอังกฤษ, ฉันภาวนา ภาษาอังกฤษ, เจริญภาวนา แปลว่า, ภาวนา เพื่ออะไร, สวดมนต์ ภาวนา คือ, ภาวนา 4, จิตภาวนา คือ, ภาวนา ธรรม

ภาวนา: ความหมายและความสำคัญ

บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf

ภาวนา: ความหมายและความสำคัญ

ภาวนาเป็นคำที่มีความหมายว่า การเจริญพัฒนา การอบรม หรือการทำให้มีความก้าวหน้า ในทางพระพุทธศาสนา ภาวนามีความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นทุกด้าน และแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ได้แก่

 1. กายภาวนา: เป็นการพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง [1].
 2. ศีลภาวนา: เป็นการพัฒนาความประพฤติและการกระทำทางกายวาจา [1].
 3. จิตตภาวนา: เป็นการพัฒนาจิตใจ [1].
 4. ปัญญาภาวนา: เป็นการพัฒนาปัญญา [1].

นอกจากนี้ ภาวนายังแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ

 1. สมถภาวนา: เป็นการอบรมจิตใจให้สงบ ซึ่งเรียกว่าจิตภาวนา [1].
 2. วิปัสสนาภาวนา: เป็นการอบรมปัญญาให้เกิด ซึ่งเรียกว่าปัญญาภาวนา [1].

การภาวนามีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาตนเองและสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน การภาวนาช่วยให้เรามีสภาวะความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยปรับคลื่นสมอง กล้ามเนื้อผ่อนคลาย อัตราการหายใจและชีพจรช้าลง ทำให้จิตใจปลอดโปร่งเบาสบายยิ่งขึ้น [2].

การภาวนาไม่จำเป็นต้องเป็นการนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เท่านั้น แต่สามารถปรับกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้อยู่ในโหมดภาวนาได้ เช่นการเดินให้สมาธิ การทำกิจกรรมอย่างช้าๆ และการใช้ชีวิตอย่างตั้งใจ [2].


Learn more:

 1. ภาวนา – วิกิพีเดีย
 2. เส้นทางความสุข : การภาวนา – ความสุขประเทศไทย
 3. การภาวนาคืออะไร

ภาษา: การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนา

การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนา

การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนาเป็นเรื่องที่สำคัญในการเข้าใจและปฏิบัติธรรมะในวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ศึกษาธรรมะและครูธรรมะที่เข้าใจภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนาช่วยให้ผู้ศึกษาธรรมะสามารถเข้าใจและปฏิบัติธรรมะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [1].

เพื่อการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนาที่มีประสิทธิภาพ นักธรรมะควรมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน โดยเริ่มต้นจากการศึกษาศัพท์ธรรมะที่ใช้ในภาษาอังกฤษ เช่น ธรรมะ (dhamma), สมาธิ (concentration), ปัญญา (discernment or wisdom) และอื่นๆ [1]. นอกจากนี้ยังควรศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมะ เช่น สติ (mindfulness), กุศล (skillfulness), วิริยะ (persevering effort) เป็นต้น [1].

นอกจากการศึกษาศัพท์ธรรมะ ควรศึกษาการใช้ประโยคธรรมะในภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติธรรมะได้อย่างถูกต้อง การศึกษาประโยคธรรมะในภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้ศึกษาธรรมะสามารถเข้าใจความหมายและความลึกซึ้งของธรรมะได้มากขึ้น [1]. นอกจากนี้ยังสามารถฝึกการอ่านและฟังธรรมะในภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความถนัดในการใชการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนา

การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนาเป็นเรื่องที่สำคัญในการเข้าใจและปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้อง ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกธรรมและครูธรรมะที่มาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีหนังสือธรรมะและวิดีโอที่เผยแพร่ในภาษาอังกฤษที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจและปฏิบัติธรรมะได้อย่างถูกต้อง [1] [2].

ด้านลักษณะการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนา สามารถจัดเป็นหลายประเภทได้ดังนี้:

 1. การอ่านธรรมะภาษาอังกฤษ: การอ่านธรรมะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจและประยุกต์ธรรมะในชีวิตประจำวันได้ โดยอ่านหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษที่มีคำอธิษฐานและคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจความหมายและแนวคิดของธรรมะได้ [1].

 2. การฟังบทเรียนภาษาอังกฤษ: การฟังบทเรียนภาษาอังกฤษในภาวนาช่วยให้เราได้ยินและเข้าใจคำอธิษฐานและคำอธิบายของธรรมะในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและปฏิบัติธรรมะได้อย่างถูกต้อง [2].

 3. การสนทนาภาษาอังกฤษ: การสนทนาภาษาอังกฤษในภาวนาเป็นวิธีที่ดีในการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษและเข้าใจธรรมะในระดับลึกขึ้น ผ่าน


Learn more:

 1. ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ – Rucharekas Blog
 2. ธรรมะนานาชาติ | เทศนาธรรมภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย – YouTube
 3. JOY OF LIVING 2020 EVENT PAGE | Tergar Asia

ประเภทของภาวนาในภาษาอังกฤษ

ประเภทของภาวนาในภาษาอังกฤษ

ภาวนา (Meditation) เป็นการอบรมใจและปัญญาที่มีความสำคัญในศาสนาและปรัชญาต่างๆ ภาวนาช่วยให้เราสามารถเจริญพัฒนาจิตใจและปัญญาให้เกิดขึ้น ภาวนามีหลายประเภทที่ใช้ในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. Tranquillity Meditation (สมถภาวนา): ประเภทนี้เน้นการทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิ การฝึก Tranquillity Meditation ช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดให้สงบ และเพิ่มความสามารถในการสังเกตและรับรู้สิ่งต่างๆ ในปัจจุบัน [2]

 2. Insight Meditation (วิปัสสนาภาวนา): ประเภทนี้เน้นการหยั่งรู้และเห็นความจริง การฝึก Insight Meditation ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและรู้ความจริงของสิ่งต่างๆ ในโลกและชีวิต และเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น ความทุกข์ทรมานของชีวิต ความเป็นธรรมของสิ่งต่างๆ และความเป็นธรรมของตนเอง [2]

 3. Loving-kindness Meditation (เมตตาภาวนา): ประเภทนี้เน้นการพัฒนาความรักและเมตตาต่อทุกสิ่ง การฝึก Loving-kindness Meditation ช่วยให้เราสามารถสร้างความเมตตาและความรักที่เต็มเปี่ยมในใจ และส่งเสริมความสุขและความสงบในชีวิตของเราและผู้อื่น [2]

 4. Walking Meditation (การเดินภาวนา): ประเภทนี้เน้นการฝึกภาวนาขณะเดิน การฝึก Walking Meditation ช่วยให้เราสามารถรู้สึกและสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของร่างกายและสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เรามีสมาธิและความสงบในชีวิตประจำวัน [2]

 5. Body Scan Meditation (การสแกนร่างกายภาวนา): ประเภทนี้เนประเภทของภาวนาในภาษาอังกฤษ

ภาวนา (Meditation) เป็นการอบรมใจและปัญญาที่มีความสำคัญในศาสนาและปรัชญาต่างๆ ภาวนาช่วยให้เราสามารถเจริญพัฒนาจิตใจและปัญญาให้เกิดขึ้น ภาวนามีหลายประเภทที่ใช้ในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. Tranquillity Meditation (สมถภาวนา): ประเภทนี้เน้นการทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิ การฝึก Tranquillity Meditation ช่วยให้เราสามารถควบคุมอารมณ์และความคิดให้สงบ และเพิ่มความสามารถในการสังเกตและรับรู้สิ่งต่างๆ ในปัจจุบัน [2]

 2. Insight Meditation (วิปัสสนาภาวนา): ประเภทนี้เน้นการหยั่งรู้และเห็นความจริง การฝึก Insight Meditation ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและรู้ความจริงของสิ่งต่างๆ ในโลกและชีวิต และเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น ความทุกข์ทรมานของชีวิต ความเป็นธรรมของสิ่งต่างๆ และความเป็นธรรมของตนเอง [2]

 3. Loving-kindness Meditation (เมตตาภาวนา): ประเภทนี้เน้นการพัฒนาความเมตตาและความรักที่เป็นมิตรต่อตนเองและผู้อื่น การฝึก Loving-kindness Meditation ช่วยให้เราสามารถสร้างความเมตตาและความรักที่เป็นมิตรต่อตนเองและผู้อื่น และเพิ่มความเข้าใจและความรู้สึกของความเมตตาและความรัก [2]

 4. Walking Meditation (การฝึกเดินภาวนา): ประเภทนี้เน้นการฝึกใจและปัญญาผ่านการเดิน การฝึก Walking Meditation ช่วยให้เราสามารถเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ และเพิ่มความตั้งใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตั


Learn more:

 1. ภาวนา จะใช้คำใด ควรรู้ไว้ทั้ง ๒ อย่าง – Dhamma Writings
 2. ภาวนา – วิกิพีเดีย
 3. ภาวนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

วิธีการแปลภาวนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการแปลภาวนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

การแปลภาวนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างภาษาที่แตกต่างกัน การแปลภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาไทยสามารถเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาของภาวนาได้ ดังนั้น วิธีการแปลภาวนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก ดังนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อแปลภาวนาให้ถูกต้องและมีความสอดคล้องกับ Google SEO standards:

 1. เข้าใจความหมายของภาวนา: ก่อนที่จะเริ่มแปลภาวนา คุณควรทำความเข้าใจในความหมายและเนื้อหาของภาวนาที่ต้องการแปลอย่างละเอียด [3]. ภาวนาอาจมีความซับซ้อนหรือมีคำศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ดังนั้นคุณควรทำการศึกษาและค้นคว้าคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยเพิ่มเติม

 2. ใช้เทคนิคการแปลที่ถูกต้อง: เพื่อให้การแปลภาษาเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความสอดคล้องกับ Google SEO standards คุณควรใช้เทคนิคการแปลที่ถูกต้อง เช่น การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในบริบทที่เหมาะสม [1]. นอกจากนี้คุณยังควรใช้ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องเพื่อให้เนื้อหามีความคล่องตัวและอ่านง่าย

 3. ตรวจสอบความถูกต้อง: เมื่อคุณแปลภาวนาเสร็จสิ้น คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของการแปลอีกครั้ง โดยใช้เครื่องมือแปลออนไลน์หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในภาษาเป้าหมาย [2]. การตรววิธีการแปลภาวนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

การแปลภาวนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างภาษาที่แตกต่างกัน การแปลภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและมีความสอดคล้องกับความหมายของภาษาต้นฉบับเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าใจและได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน [1].

นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อแปลภาวนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ:

 1. เข้าใจความหมาย: ก่อนที่คุณจะเริ่มแปลภาวนา ควรทำความเข้าใจในความหมายและเนื้อหาของภาวนาให้ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงความสำคัญและความต้องการของผู้เขียนหรือผู้พูด [1].

 2. ตรวจสอบคำศัพท์และคำวลี: ตรวจสอบคำศัพท์และคำวลีที่ไม่คุ้นเคยหรือมีความหมายที่ไม่แน่นอนในภาษาอังกฤษ ใช้พจนานุกรมหรือเครื่องมือแปลออนไลน์เพื่อความชัดเจน [2].

 3. รักษาความสอดคล้องกับภาษาต้นฉบับ: ในการแปลภาษาอังกฤษ ควรรักษาความสอดคล้องกับภาษาต้นฉบับให้มากที่สุด โดยใช้คำที่เหมาะสมและสื่อถึงความหมายอย่างถูกต้อง [1].

 4. ตรวจสอบไวยากรณ์และคำพ้อง: ตรวจสอบไวยากรณ์และคำพ้องในประโยคเพื่อให้แน่ใจว่าประโยคและคำพ้องถูกต้องตามกฎไวยากรณ์และความสอดคล้องกับภาษาอังกฤษ [2].

 5. ตรวจสอบความถูกต้องและความรู้สึก: ตรวจสอบความถูกต้องและความ


Learn more:

 1. ธรรมะนานาชาติ | เทศนาธรรมภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทย – YouTube
 2. Google แปลภาษา
 3. 10% Happier มีความสุขเพิ่ม 10% ปรับใจเพียงนิด เปลี่ยนชีวิตได้ – แดน แฮร์ริส – Google Books

ตัวอย่างประโยคภาวนาในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหา ตัวอย่างประโยคภาวนาในภาษาอังกฤษ ผลการค้นหาแสดงให้เห็นถึงความหมายของคำว่า ภาวนา ในภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้อย่างถูกต้อง ดังนี้:

คำว่า ภาวนา ในภาษาอังกฤษแปลว่า pray หรือ wish [1] ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า ภาวนา ในภาษาไทย ซึ่งหมายถึงการสำรวมใจตั้งความปรารถนาหรือขอบริบูรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]

ตัวอย่างประโยคภาวนาในภาษาอังกฤษ:

 1. I pray for peace in the world. [1]
  (ฉันภาวนาขอความสงบในโลก)

 2. She wished for good health and happiness. [1]
  (เธอปรารถนาความสุขและสุขภาพที่ดี)

 3. Let us pray for a successful outcome. [1]
  (มาภาวนาให้มีผลสำเร็จ)

 4. He whispered a prayer before the exam. [1]
  (เขาส่งเสียงสวดมนต์ก่อนสอบ)


Learn more:

 1. ภาวนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ภาวนา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภาวนา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

แหล่งข้อมูลและพจนานุกรมออนไลน์เกี่ยวกับภาวนาภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูลและพจนานุกรมออนไลน์เกี่ยวกับภาวนาภาษาอังกฤษ

การค้นหาแหล่งข้อมูลและพจนานุกรมออนไลน์เกี่ยวกับภาวนาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับภาวนาภาษาอังกฤษ ภาวนาภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอังกฤษ ซึ่งมีความหลากหลายและความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่ง

นี่คือบางแหล่งข้อมูลและพจนานุกรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับภาวนาภาษาอังกฤษ:

 1. บุญ – วิกิพีเดีย [1]
  • บุญหมายถึงความดีและความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจในภาษาอังกฤษ
  • วิธีทำบุญและประเภทของบุญ

Learn more:

 1. บุญ – วิกิพีเดีย

Categories: อัปเดต 52 ภาวนา ภาษา อังกฤษ

English lyrics for Thai song \
English lyrics for Thai song \”ภาวนา\” MEYOU (Lyric Video by VoBrain แปลเพลง)

(v) pray, See also: wish, hope, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาให้สงครามยุติได้โดยเร็ว, Thai Definition: สำรวมใจตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี) คำภาวนา (n) blessing, See also: prayer, wish.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

อธิษฐาน ภาษาอังกฤษ

อธิษฐาน ภาษาอังกฤษ

อธิษฐานเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ pray ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงการสวดมนต์หรือการขอร้องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จหรือความสำเร็จในเรื่องที่ตนเองต้องการ ในภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่ใช้ใกล้เคียงกับอธิษฐานคือ vow ซึ่งหมายถึงการสาบานหรือการสัญญาว่าจะทำบางสิ่งหรือปฏิบัติตามคำสัญญาที่ตั้งไว้ [1]

การอธิษฐานในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับเชื่อมั่นและวัตถุประสงค์ของผู้อธิษฐาน ดังนี้:

 1. การอธิษฐานเพื่อความสำเร็จ: การอธิษฐานเพื่อความสำเร็จหมายถึงการสวดมนต์หรือการขอร้องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในเรื่องที่ตนเองต้องการ อาจเป็นการอธิษฐานเพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ หรือการอธิษฐานเพื่อความสำเร็จในการศึกษา [1]

 2. การอธิษฐานเพื่อความสุข: การอธิษฐานเพื่อความสุขหมายถึงการสวดมนต์หรือการขอร้องเพื่อให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิต อาจเป็นการอธิษฐานเพื่อความสุขในครอบครัว หรือการอธิษฐานเพื่อความสุขในการเจริญเติบโตส่วนตัว [1]

 3. การอธิษฐานเพื่อความสันติภาพ: การอธิษฐานเพื่อความสันติภาพหมายถึงการสวดมนต์หรือการขอร้องเพื่อให้เกิดความสันติภาพในสังคมหรือในโลก อาจเป็นการอธิษฐานเพื่อความสันติภาพในการเมือง หรือการอธิษฐานเพื่อควาอธิษฐาน ภาษาอังกฤษ

อธิษฐานเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ pray หรือ vow ในภาษาอังกฤษ [1]. คำว่า อธิษฐาน มาจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลี อธิฏฐาน ซึ่งหมายถึงการตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการตั้งจิตปรารถนาหรือขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง [1].

การอธิษฐานเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่มีอยู่ในหลายศาสนาทั่วโลก ซึ่งผู้ศรัทธาจะตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตั้งจิตปรารถนาหรือขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ศาสนาที่มีการอธิษฐานอย่างระบบเป็นที่รู้จักกันดีคือ ศาสนาพุทธ ซึ่งผู้ศรัทธาจะอธิษฐานต่อพระพุทธรูปเพื่อขอความสำเร็จในการทำบุญหรือการปฏิบัติธรรม [1].

ในภาษาอังกฤษ คำว่า pray หมายถึงการสวดมนต์ การอ้อนวอน หรือการขอร้องเรียกร้อง ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า อธิษฐาน ในภาษาไทย [1]. การสวดมนต์หรือการอธิษฐานในภาษาอังกฤษสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การสวดมนต์เพื่อขอความสำเร็จ การอ้อนวอนเพื่อขอความกรุณา หรือการขอร้องเพื่อให้เกิดสิ่งที่ตนต้องการ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. อธิษฐานแปลว่าอะไร?
  อธิษฐานแปลว่าการตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการตั้งจิตปรารถนาหรือขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธ

Learn more:

 1. อธิษฐาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำอธิษฐาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อธิษฐาน – Thai / English dictionary meaning – ภาษาอังกฤษ แปล ความหมาย
English Lyrics For Thai Song
English Lyrics For Thai Song “ภาวนา” Meyou (Lyric Video By Vobrain แปลเพลง) – Youtube
คำบรรยายภาษาอังกฤษ(English Subtitle) - Youtube
คำบรรยายภาษาอังกฤษ(English Subtitle) – Youtube
Vocabulary: คำศัพท์ธรรมะภาษาอังกฤษวันละคำ : วิปัสสนาภาวนา
Vocabulary: คำศัพท์ธรรมะภาษาอังกฤษวันละคำ : วิปัสสนาภาวนา
Mcu Digital Collections -
Mcu Digital Collections –
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ | Pdf

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ภาวนา: ความหมายและความสำคัญ
ภาษา: การเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษในภาวนา
ประเภทของภาวนาในภาษาอังกฤษ
วิธีการแปลภาวนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคภาวนาในภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลและพจนานุกรมออนไลน์เกี่ยวกับภาวนาภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *