หรือเทียบเท่าภาษาอังกฤษ: การเปรียบเทียบภาษาอังกฤษแบบไม่มีเครื่องหมาย

ตารางเทียบคะแนนภาษาอังกฤษมีไว้ทำอะไร - Pantip

วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: หรือเทียบเท่าภาษาอังกฤษ: การเปรียบเทียบภาษาอังกฤษแบบไม่มีเครื่องหมาย คุณภาพ เทียบเท่า ภาษาอังกฤษ, ใกล้เคียง ภาษาอังกฤษ, Equivalent, Equivalent แปล

ความหมายของ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ

ตารางเทียบคะแนนภาษาอังกฤษมีไว้ทำอะไร - Pantip
ตารางเทียบคะแนนภาษาอังกฤษมีไว้ทำอะไร – Pantip

ความหมายของคำว่า หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษหมายถึง or equal to หรือ เท่ากับ ในภาษาไทย [1]. คำว่า หรือเทียบเท่า ใช้ในบทสนทนาหรือประโยคเพื่อแสดงความเท่าเทียมกันระหว่างสองสิ่งหรือคนที่เปรียบเทียบกัน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 • Is your age 18 or equal to 18? (อายุของคุณเท่ากับ 18 หรือไม่?)
 • You can choose either option A or equal to option B. (คุณสามารถเลือกตัวเลือก A หรือเทียบเท่ากับตัวเลือก B)

การใช้คำว่า หรือเทียบเท่า ในประโยคเป็นที่นิยมในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเท่าเทียมกันระหว่างสองสิ่งหรือคน และมักใช้ในบทสนทนาทั่วไปหรือในเชิงเทคนิค [1].


Learn more:

 1. เทียบเท่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เทียบเท่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมคำเชื่อมภาษาอังกฤษสุดฮิตใน Essay พร้อมวิธีใช้ให้ไหลลื่นน่าอ่าน | Interpass

การใช้ หรือเทียบเท่า ในประโยคภาษาอังกฤษ

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจาก 0 | เทียบ ไทย-อังกฤษ | ฝึกเขียนชื่อเป็นอังกฤษ | @59Abcs - Youtube
เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจาก 0 | เทียบ ไทย-อังกฤษ | ฝึกเขียนชื่อเป็นอังกฤษ | @59Abcs – Youtube

การใช้ หรือเทียบเท่า ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า หรือเทียบเท่า (or, equal to) ในประโยคภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบและความหมายที่แตกต่างกันไป โดยมักใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ หรือแสดงความเท่าเทียมกันระหว่างสองสิ่ง ดังนี้

 1. เทียบเท่าในประโยคเปรียบเทียบ (Comparative Sentences):

  • A is as [adjective] as B หมายถึง A และ B เท่ากันในคุณสมบัติหรือลักษณะที่กำหนด [1]
   ตัวอย่าง: She is as tall as her sister (เธอสูงเท่ากับพี่สาวของเธอ)
  • A is [adjective]er than B หมายถึง A มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ดีกว่า B [1]
   ตัวอย่าง: This book is more interesting than that one (หนังสือเล่มนี้น่าสนใจกว่าเล่มนั้น)
 2. เทียบเท่าในประโยคเท่าเทียม (Equality Sentences):

  • A is equal to B หมายถึง A เท่ากับ B ในปริมาณหรือคุณสมบัติที่เหมือนกัน [1]
   ตัวอย่าง: The value of X is equal to 5 (ค่าของ X เท่ากับ 5)
  • A is the same as B หมายถึง A เหมือนกับ B ในคุณสมบัติหรือลักษณะที่เหมือนกัน [1]
   ตัวอย่าง: Her dress is the same as mine (เสื้อผ้าของเธอเหมือนกับของฉัน)
 3. เทียบเท่าในประโยคเปรียบเทียบเท่าเท่า (Comparative Equality Sentences):

  • A is as [adjective] as B, if not [adjective]er หมายถึง A เท่ากับ B ในคุณสมบัติหรือลักษณะที่เหมือนกัน และอาจมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่ดีกว่า B [1]
   ตัวอย่าง: She is as smart as her brother, if not smarter (เธอฉลาดเท่ากับพี่ชายของเธอ ถ้าไม่ได้ฉลาดกว่า)

การใช้คำว่า หรือเทียบเท่า ในประโยคภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ หรือแสดงความเท่าเทียมกันระหว่างสองสิ่งได้อย่างถูกต้อการใช้ หรือเทียบเท่า ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า หรือเทียบเท่า ในประโยคภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบและความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. เทียบเท่าในประโยคเปรียบเทียบ (Comparative Sentences)

  • เทียบเท่าในประโยคเปรียบเทียบใช้เพื่อเปรียบเทียบความเท่าเทียมหรือความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง โดยใช้คำว่า เท่ากับ (equal to), เท่ากับหรือน้อยกว่า (less than or equal to), เท่ากับหรือมากกว่า (greater than or equal to) เป็นต้น [1].
  • ตัวอย่างประโยค: The temperature in Bangkok is equal to or higher than the temperature in Chiang Mai. (อุณหภูมิในกรุงเทพเท่ากับหรือสูงกว่าอุณหภูมิในเชียงใหม่) [1].
 2. เทียบเท่าในประโยคเปรียบเทียบสมาชิก (Comparative Clauses)

  • เทียบเท่าในประโยคเปรียบเทียบสมาชิกใช้เพื่อเปรียบเทียบความเท่าเทียมหรือความแตกต่างระหว่างสองสมาชิก โดยใช้คำว่า เท่ากับ (as…as), ไม่เท่ากับ (not as…as) เป็นต้น [1].
  • ตัวอย่างประโยค: She is as tall as her sister. (เธอสูงเท่ากับพี่สาวของเธอ) [1].
 3. เทียบเท่าในประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences)

  • เทียบเท่าในประโยคเงื่อนไขใช้เพื่อเปรียบเทียบสภาวะที่เป็นไปได้หรือเป็นจริง โดยใช้คำว่า เท่ากับ (if) เป็นต้น [1].
  • ตัวอย่างประโยค: If it rains, we will stay at home. (ถ้าฝนตกเราจะอยู่บ้าน) [1].

Learn more:

 1. เทียบเท่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เทียบเท่ากับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมคำเชื่อมภาษาอังกฤษสุดฮิตใน Essay พร้อมวิธีใช้ให้ไหลลื่นน่าอ่าน | Interpass

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ

สระภาษาอังกฤษ เทียบสระภาษาอังกฤษกับสระภาษาไทยชัดเจน แจ่มแจ้ง! - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
สระภาษาอังกฤษ เทียบสระภาษาอังกฤษกับสระภาษาไทยชัดเจน แจ่มแจ้ง! – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์

เทียบเท่าในภาษาอังกฤษหมายถึงการใช้คำหรือวลีเพื่อเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือเทียบเท่ากัน ภาษาอังกฤษมีหลายวลีที่ใช้เทียบเท่า โดยบางครั้งอาจใช้คำว่า like หรือ as เพื่อเป็นตัวชี้วัดในการเทียบเท่า นอกจากนี้ยังมีคำว่า similar to หรือ equivalent to ที่ใช้ในการเทียบเท่าเช่นกัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้หรือเทียบเท่าในภาษาอังกฤษ:

 1. She runs as fast as a cheetah. (เธอวิ่งเร็วเท่าเสือดาว) [1]
 2. His voice is like velvet. (เสียงของเขาเหมือนเสื้อผ้าไหม) [1]
 3. Learning a new language is similar to solving a puzzle. (การเรียนรู้ภาษาใหม่เหมือนการแก้ปัญหาปริศนา) [1]
 4. The taste of the cake is equivalent to heaven. (รสชาติของเค้กเทียบเท่าสวรรค์) [1]
 5. He is as tall as a basketball player. (เขาสูงเท่านักบาสเกตบอล) [1]

Learn more:

 1. เทียบเท่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เทียบเท่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแปลอื่นๆ ของ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ

การเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย | Pdf
การเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย | Pdf

คำแปลอื่นๆ ของ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ

เทียบเท่า (equivalent) เป็นคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนหรือคล้ายกัน หรือมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น คำแปลอื่นๆ ของ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษอาจมีดังนี้:

 1. Similar (เหมือนกัน) [1]
 2. Alike (คล้ายกัน) [1]
 3. Corresponding (สอดคล้องกัน) [1]
 4. Parallel (ขนานกัน) [1]
 5. Comparable (สามารถเปรียบเทียบได้) [1]
 6. Identical (เหมือนกันทุกประการ) [1]
 7. Equivalent (เท่าเทียมกัน) [1]
 8. Analogous (คล้ายคลึงกัน) [1]
 9. Homologous (คล้ายคลึงกัน) [1]
 10. Proportional (สัมพันธ์กัน) [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ:

 1. The taste of this dish is similar to that of traditional Thai cuisine. (รสชาติของอาหารนี้เหมือนกับอาหารไทยที่เป็นที่รู้จัก) [1]
 2. The two paintings are alike in terms of style and composition. (ภาพวาดสองรูปนี้คล้ายกันในเรื่องรูปแบบและการจัดวาง) [1]
 3. The results of the experiment correspond to the theoretical predictions. (ผลลัพธ์จากการทดลองสอดคล้องกับทฤษฎีที่คาดการณ์ไว้) [1]
 4. The two lines on the graph are parallel, indicating a consistent trend. (เส้นสองเส้นบนกราฟขนานกัน แสดงถึงแนวโน้มที่สอดคล้องกัน) [1]

Learn more:

 1. เทียบเท่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เทียบเท่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เทียบ 18 สระ Eng – Thai หมดปัญหา คำนี้อ่านไงนะ?

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ คือคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ เพื่อแสดงถึงความคล้ายคลึงหรือความเหมือนกันของสิ่งนั้นๆ ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ดังนี้:

 1. Likewise – เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่เป็นทำนองเดียวกัน เช่น The food was excellent, likewise the service แปลว่า อาหารอร่อยมาก การบริการก็ดีเช่นกัน [1]

 2. The same as – ใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น I want our relationship to stay the same as the day we met แปลว่า ฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเรายังเหมือนกับวันแรกที่เราพบกัน [1]

 3. Just like – เป็นคำที่ใช้ในการเปรียบเสมือน โดยไม่ได้สำบัดสำนวนจนเกินไป เช่น My life is very messy, just like the weather today แปลว่า ชีวิตของฉันยุ่งเหยิงมาก พอๆ กับอากาศวันนี้เลยแหละ [1]

 4. Similarly – เป็นคำที่ใช้ในการแสดงความต่อเนื่อง สามารถแปลได้ว่า เหมือนกัน หรือ เหมือนกับ เช่น My girlfriend was late to the meeting tonight, similarly do I แปลว่า แฟนสาวของฉันเข้าประชุมสายวันนี้ เหมือนกับฉันเลย [1]

 5. Similar to – แปลว่า เหมือนกับ เช่น Similar to the Kangaroo, Koala also be a marsupial animal too แปลว่า เหมือนกับจิงโจ้ โคอาล่าเองก็เป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง [1]

คำศัพท์เหล่านี้เป็นตัวอย่างของคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบหรือเทียบเท่าในภาษาอังกฤษ การใช้คำเชื่อมภาษาเหล่านี้จะช่วยให้เราสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและถูกต้องในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ในบทความหรือเรื่องราวต่างๆ [1]


Learn more:

 1. รวมคำเชื่อมภาษาอังกฤษสุดฮิตใน Essay พร้อมวิธีใช้ให้ไหลลื่นน่าอ่าน | Interpass
 2. เทียบเท่ากับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เทียบเท่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำแนะนำในการใช้ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำเชื่อมภาษาอังกฤษที่แสดงถึงการเปรียบเทียบเป็นสิ่งสำคัญในการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ คำเชื่อมภาษาเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ และแสดงความคล้ายคลึงกันได้ โดยมีระดับของการเปรียบเทียบที่แตกต่างกัน ดังนี้:

 1. Likewise: เป็นคำที่ใช้เชื่อมในบริบทที่เป็นทำนองเดียวกัน เช่น The food was excellent, likewise the service แปลว่า อาหารอร่อยมาก การบริการก็ดีเช่นกัน [1].

 2. The same as: ใช้เพื่อแสดงความคล้ายคลึงกัน และใกล้เคียงที่สุด เช่น I want our relationship to stay the same as the day we met แปลว่า ฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเหมือนกับวันแรกที่เราพบกัน [1].

 3. Just like: เหมาะกับการใช้ในการเปรียบเสมือน โดยไม่ได้สำบัดสำนวนจนเกินไป เช่น My life is very messy, just like the weather today แปลว่า ชีวิตของฉันยุ่งเหยิงมาก พอๆ กับอากาศวันนี้เลยแหละ [1].

 4. Similarly: เป็นคำเชื่อมที่แสดงความต่อเนื่อง และความคล้ายคลึงกัน เช่น My girlfriend was late to the meeting tonight, similarly do I แปลว่า แฟนสาวของฉันเข้าประชุมสายวันนี้ เหมือนกับฉันเลย [1].

 5. Similar to: ใช้เพื่อแสดงความคล้ายคลึงกัน เช่น Similar to the Kangaroo, Koala also be a marsupial animal too แปลว่า เช่นเดียวกับจิงโจ้ โคอาล่าเองก็เป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง [1].

การใช้คำเชื่อมภาษาเหล่านี้ในการเขียนเป็นภาษาอังกฤษจะช่วยให้เรื่องราวหรือความคิดเห็นของเราสื่อถึงใจความได้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถเขียนเนื้อหาที่มีความน่าสคำแนะนำในการใช้ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำเชื่อมภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบมีความสำคัญอย่างมากในการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยคำเชื่อมภาษาเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ หรือแสดงความคล้ายคลึงกันของสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน [1] [1]. การใช้คำเชื่อมภาษาอังกฤษในบทความหรือเนื้อหาที่เราเขียนจะช่วยให้เรื่องราวหรือความคิดเห็นของเราเป็นมิตรกับผู้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น [1].

นี่คือบางคำเชื่อมภาษาอังกฤษที่เราสามารถใช้ในการเปรียบเทียบ:

 1. Likewise – ใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่าง: The food was excellent, likewise the service (อาหารอร่อยมาก การบริการก็ดีเช่นกัน) [1].

 2. The same as – ใช้เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน ตัวอย่าง: I want our relationship to stay the same as the day we met (ฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเหมือนกับวันแรกที่เราพบกัน) [1].

 3. Just like – ใช้ในการเปรียบเทียบเสมือน ตัวอย่าง: My life is very messy, just like the weather today (ชีวิตของฉันยุ่งเหยิงมาก พอๆ กับอากาศวันนี้เลยแหละ) [1].

 4. Similarly – ใช้เพื่อแสดงความต่อเนื่อง ตัวอย่าง: My girlfriend was late to the meeting tonight, similarly do I (แฟนสาวของฉันเข้าประชุมสายวันนี้ เหมือนกับฉันเลย) [1].

 5. Similar to – ใช้เพื่อเปรียบเทียบว่าเหมือนกับอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่าง: Similar to the Kangaroo, Koala also be a marsupial animal too (เช่นเดียวกับจิงโจ้ โคอาล่าเองก็เป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง) [1].

การใช้คำเชื่อมภาษาอังกฤษในการเปรียบเทียบจะช่วยให้เราสามารถเสริม


Learn more:

 1. รวมคำเชื่อมภาษาอังกฤษสุดฮิตใน Essay พร้อมวิธีใช้ให้ไหลลื่นน่าอ่าน | Interpass
 2. เทียบเท่า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ

การค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาทักษะในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในการสื่อสารระหว่างประเทศ การค้นหาคำที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าในภาษาอังกฤษช่วยให้เราสามารถเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านหรือเขียนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบและคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในภาษาอังกฤษ

คำที่ใช้ในการเปรียบเทียบ

การใช้คำที่เป็นการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ และเห็นความคล้ายคลึงกันของสิ่งนั้นๆ ได้ นี่คือบางคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบ:

 1. Likewise – ใช้เพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งต่างๆ มีความคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน เช่น The food was excellent, likewise the service [1].

 2. The same as – ใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่ใกล้เคียงกันที่สุด เช่น I want our relationship to stay the same as the day we met [1].

 3. Just like – ใช้ในการเปรียบเสมือน โดยไม่ได้สำบัดสำนวนจนเกินไป เช่น My life is very messy, just like the weather today [1].

 4. Similarly – ใช้ในการแสดงความต่อเนื่อง และความคล้ายคลึงกัน เช่น My girlfriend was late to the meeting tonight, similarly do I [1].

 5. Similar to – ใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่เหมือนกับอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น Similar to the Kangaroo, Koala also be a marsupial animal too [1].

คำที่เกี่ยวข้อง

นอกจากคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบแล้ว เรายังมีคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบทความเพื่อเสริมความเข้าใจและความสามารถในการอ่าการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเรา ซึ่งเราสามารถใช้คำเชื่อมภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเพื่อเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ หรือแสดงความคล้ายคลึงกันได้ โดยการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่าในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่อ่านหรือฟังได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถเขียนและสื่อสารในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากขึ้นด้วย

นี่คือบางคำเชื่อมภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบหรือแสดงความคล้ายคลึงกัน [1]:

 1. Likewise – เป็นคำที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบว่าสิ่งต่างๆ มีความคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน เช่น The food was excellent, likewise the service หมายความว่า อาหารอร่อยมากและการบริการดีเช่นเดียวกัน

 2. The same as – เป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ใกล้เคียงกันที่สุด เช่น I want our relationship to stay the same as the day we met หมายความว่า ฉันอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเหมือนกับวันแรกที่เราพบกัน

 3. Just like – เป็นคำที่ใช้ในการเปรียบเสมือนว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น My life is very messy, just like the weather today หมายความว่า ชีวิตของฉันยุ่งเหยิงมากเหมือนกับอากาศวันนี้

 4. Similarly – เป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงความต่อเนื่องว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกันหรือเหมือนกับสิ่งอื่น เช่น My girlfriend was late to the meeting tonight, similarly do I หมายความว่า แฟนสาวของฉันเข้าประชุมสายวันนี้เหมือนกับฉันเลย

 5. Similar to – เป


Learn more:

 1. รวมคำเชื่อมภาษาอังกฤษสุดฮิตใน Essay พร้อมวิธีใช้ให้ไหลลื่นน่าอ่าน | Interpass
 2. เทคนิคการเดาศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วย Prefix และ Suffix | Interpass | Interpass
 3. เทียบเท่ากับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: แบ่งปัน 27 หรือเทียบเท่า ภาษาอังกฤษ

วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ
วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

[thīepthao] (v) EN: be equal to ; be equivalent to ; be the same as.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

คุณภาพ เทียบเท่า ภาษาอังกฤษ

คุณภาพ เทียบเท่า ภาษาอังกฤษ

คุณภาพ เทียบเท่า หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Comparable Quality เป็นหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่มีความเทียบเท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยกับสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งการเทียบเท่าคุณภาพนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในปัจจุบัน

การเทียบเท่าคุณภาพสินค้าหรือบริการนั้นสามารถทำได้โดยใช้หลักการหรือวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิค การเปรียบเทียบคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการผลิต การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการ หรือการเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งการเทียบเท่าคุณภาพสามารถช่วยให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการสามารถทำการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

การเทียบเท่าคุณภาพสินค้าหรือบริการนั้นสามารถทำได้โดยใช้หลักการหรือวิธีการต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิค การเปรียบเทียบคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการผลิต การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการ หรือการเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งการเทียบเท่าคุณภาพสามารถชคุณภาพ เทียบเท่า ภาษาอังกฤษ

คุณภาพ เทียบเท่า หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Comparable Quality เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน หรือเทียบเท่ากัน กับสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในตลาด คุณภาพ เทียบเท่า มักถูกใช้ในการเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทำการเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องและมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ [2].

คุณภาพ เทียบเท่า ภาษาอังกฤษมีความหมายเหมือนกับคำว่า Comparable Quality ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน หรือใกล้เคียงกัน โดยมักใช้ในการเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทำการเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องและมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ [2].

คุณภาพ เทียบเท่า มักถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม อุตสาหกรรมการศึกษา และอื่น ๆ [1].

คุณภาพ เทียบเท่า มีความสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในตลาด การเปรียบเทียบคุณภาพเทียบเท่าจึงเป็นเครื่องมือ


Learn more:

 1. หมึกเทียบเท่า Compatible & Remanu – laserprintthai
 2. เทียบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Chulalongkorn University Language Institute (CULI)
การเทียบเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกับไทย | Pdf
การเทียบเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกับไทย | Pdf
วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ - Youtube
วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ – Youtube
ตารางเทียบอักษรไทย-อังกฤษ ราชบัณฑิต ครบทุกตัวทั้งพยัญชนะและสระ - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
ตารางเทียบอักษรไทย-อังกฤษ ราชบัณฑิต ครบทุกตัวทั้งพยัญชนะและสระ – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
การเทียบเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกับไทย | Pdf
การเทียบเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกับไทย | Pdf
วิธีเขียนชื่อภาษาอังกฤษ (เริ่มจาก0) เทียบอักษรอังกฤษไทย - Youtube
วิธีเขียนชื่อภาษาอังกฤษ (เริ่มจาก0) เทียบอักษรอังกฤษไทย – Youtube
5 เทคนิคฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา - Interpass | Interpass
5 เทคนิคฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา – Interpass | Interpass
การเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย | Pdf
การเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับภาษาไทย | Pdf
สระภาษาอังกฤษ เทียบสระภาษาอังกฤษกับสระภาษาไทยชัดเจน แจ่มแจ้ง! - ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
สระภาษาอังกฤษ เทียบสระภาษาอังกฤษกับสระภาษาไทยชัดเจน แจ่มแจ้ง! – ภาษาอังกฤษ ออนไลน์
เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจาก 0 | เทียบ ไทย-อังกฤษ | ฝึกเขียนชื่อเป็นอังกฤษ | @59Abcs - Youtube
เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจาก 0 | เทียบ ไทย-อังกฤษ | ฝึกเขียนชื่อเป็นอังกฤษ | @59Abcs – Youtube
ตารางเทียบคะแนนภาษาอังกฤษมีไว้ทำอะไร - Pantip
ตารางเทียบคะแนนภาษาอังกฤษมีไว้ทำอะไร – Pantip

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ
การใช้ หรือเทียบเท่า ในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ
การค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับ หรือเทียบเท่า ในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *