อัตภาพคือ: แรงบันดาลใจที่ไม่ต้องใช้คำพูด

พุทธวจนตูน] ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นอะไร? ภพไหน? เหมือนซื้อหวยแหละ ไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะออกอะไร?

ภาษาธรรม เสนอคำว่า \”อัตภาพ\” โดยหลวงพ่อกิตฺติปาโล ภิกขุ / Prakiittipalo

Keywords searched by users: อัตภาพคือ: แรงบันดาลใจที่ไม่ต้องใช้คำพูด มีความสุขตามอัตภาพ หมายถึง, ตามอัตภาพ คืออะไร, สบายดีตามอัตภาพ, ผู้มี อัตภาพ คือ, อัตภาพ ภาษาอังกฤษ, มีความสุขตามอัตภาพ ภาษาอังกฤษ, อรรถภาพ, ครอบครองหมายถึง

ความหมายของอัตภาพ

พุทธวจนตูน] ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นอะไร? ภพไหน? เหมือนซื้อหวยแหละ ไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะออกอะไร?
พุทธวจนตูน] ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นอะไร? ภพไหน? เหมือนซื้อหวยแหละ ไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะออกอะไร?

ความหมายของอัตภาพ

อัตภาพเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่างๆ ในบทความนี้เราจะมาสำรวจความหมายของอัตภาพในแง่ที่แตกต่างกันไป โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่พบในการค้นหา ความหมายของอัตภาพ ดังนี้:

 1. อัตภาพในแง่ของความเป็นตนเองและภาวะแห่งตน [1]

  • อัตภาพในทางนี้หมายถึงความเป็นตนเองของบุคคล รวมถึงร่างกายและลักษณะต่างๆ ที่แสดงถึงตัวตนของบุคคลนั้นๆ
  • เช่น การพูดถึง อัตภาพของเขา หมายความว่าลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลนั้น
 2. อัตภาพในแง่ของรูปลักษณะและร่างกาย [1]

  • อัตภาพในทางนี้หมายถึงลักษณะภายนอกของสิ่งต่างๆ เช่น รูปร่าง, สีผิว, รอยแตก, และอื่นๆ
  • เช่น การพูดถึง อัตภาพของสัตว์ หมายความว่าลักษณะภายนอกของสัตว์นั้นๆ
 3. อัตภาพในแง่ของชีวิตและความเป็นอยู่ [1]

  • อัตภาพในทางนี้หมายถึงการดำเนินชีวิตและสภาวะที่เป็นอยู่ของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ
  • เช่น การพูดถึง อัตภาพของชีวิต หมายความว่าสภาวะและการดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆ
 4. อัตภาพในสำนวนไทย [1]

  • อัตภาพในทางนี้เป็นการใช้คำว่า อัตภาพ ในสำนวนไทยเพื่อแสดงความหมายอื่นๆ
  • เช่น สำนวน เขามีรายได้สมควรแก่อัตภาพ หมายความว่าเขามีรายได้ที่เหมาะสมกับตัวเอง
  • เช่น สำนวน ทำอะไรก็ตามความหมายของอัตภาพ

อัตภาพเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่างๆ ในบทความนี้เราจะพูดถึงความหมายของอัตภาพในแง่ที่เกี่ยวข้องกับตัวตน, ร่างกาย, ชีวิต, รูปลักษณะ, และความเป็นอยู่แห่งชีวิตโดยภาพรวม [1].

ความหมายของอัตภาพในแง่ของตัวตนและร่างกายคือความเป็นตนเองของบุคคล อัตภาพในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติและลักษณะต่างๆ ของบุคคล อาทิเช่น รูปร่าง, สีผิว, ลักษณะใบหน้า เป็นต้น [1].

อัตภาพในแง่ของชีวิตหมายถึงการมีชีวิตอยู่ การเป็นอยู่ของบุคคล รวมถึงการดำเนินชีวิตและการพึ่งพาตนเอง [1].

อัตภาพยังสามารถใช้ในสำนวนไทยเพื่อแสดงความหมายอื่นๆ อย่างเช่น เขามีรายได้สมควรแก่อัตภาพ หมายความว่าเขามีรายได้ที่เหมาะสมกับตัวเอง และ ทำอะไรก็ตามต้องดูอัตภาพตัวเองว่าพอจะทำไหวไหม หมายความว่าควรตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองก่อนที่จะทำอะไร [1].

สรุปความหมายของอัตภาพคือความเป็นตัวตน, ภาวะแห่งตน ซึ่งใช้ในบริบทต่างๆ เพื่ออธิบายคุณสมบัติและลักษณะต่างๆ ของบุคคล รวมถึงการเป็นอยู่แห่งชีวิต [1].


Learn more:

 1. อัตภาพ – วิกิพีเดีย
 2. อัตภาพ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. “อัตภาพ” แปลว่าอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

ต้นกำเนิดและรากฐานของคำว่า อัตภาพ

พระผู้มีพระภาคตรัสกับสูจิโลมยักษ์ | มูลนิธิอุทยานธรรม
พระผู้มีพระภาคตรัสกับสูจิโลมยักษ์ | มูลนิธิอุทยานธรรม

ต้นกำเนิดและรากฐานของคำว่า อัตภาพ

อัตภาพเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสำคัญในหลายด้าน ศัพท์ อัตภาพ มาจากคำว่า อัต ซึ่งหมายถึง เกี่ยวกับ และ ภาพ ซึ่งหมายถึง รูปภาพ หรือ ภาพลักษณ์ ดังนั้น อัตภาพหมายถึง รูปภาพหรือภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ อัตภาพสามารถเป็นได้ทั้งภาพทางกายภาพและภาพทางจิตใจ ซึ่งมีความหมายและบทบาทที่สำคัญในหลายด้านของชีวิตประจำวัน

ต้นกำเนิดของคำว่า อัตภาพ สามารถติดตามได้ถึงประวัติศาสตร์และการใช้คำนี้ในภาษาไทย อัตภาพเป็นคำที่มีการใช้ในภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีความหมายเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ในจิตใจของผู้คน และการสื่อสารผ่านภาพ ในสมัยก่อน คำว่า อัตภาพ มักใช้เพื่อเรียกหรือเรียกชื่อภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคการวาดหรือการสร้างภาพเคลื่อนไหว อย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่อง อัตภาพหลอน หรือ อัตภาพเคลื่อนไหว ที่ใช้เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความตื่นเต้นหรือความสยองขวัญให้กับผู้ชม

ในปัจจุบัน คำว่า อัตภาพ มีความหมายที่หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้น ไม่เพียงแค่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับภาพทางกายภาพ ภาพทางจิตใจ ภาพทางสังคม และภาพทางวัฒนธรรม อัตภาพสามารถเป็นได้ทั้งต้นกำเนิดและรากฐานของคำว่า อัตภาพ

อัตภาพเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสำคัญในด้านต่างๆ อัตภาพสามารถหมายถึงภาพลักษณ์ที่เห็นได้ด้วยตา หรืออาจเป็นความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความเชื่อที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล อัตภาพสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งที่ไม่เป็นจริง ดังนั้น การทรงความเชื่อในอัตภาพอาจมีผลกระทบต่อการพึ่งพาความเป็นจริงและการตัดสินใจของบุคคลได้

ต้นกำเนิดของคำว่า อัตภาพ สามารถติดตามได้ถึงสมัยโบราณ โดยมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และการสื่อสารของมนุษย์ ในสมัยโบราณ คำว่า อัตภาพ มักถูกใช้ในบริบททางศาสนาเพื่ออธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อัตภาพในสมัยโบราณมักเป็นภาพวาดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมศาสนา และการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

ในปัจจุบัน คำว่า อัตภาพ มีความหมายที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากการเป็นภาพลักษณ์ที่เห็นได้ด้วยตาแล้ว อัตภาพยังเป็นสื่อสารที่สำคัญในสังคมของเรา ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพยนตร์ และสื่ออื่นๆ อัตภาพยังสามารถเป็นสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคิดเห็น และความเชื่อของบุคคล อัตภาพสามารถสร้างความผูกพันแล


Learn more:

 1. หลักการทรงงาน – WIKI84

อธิบายคำว่า อัตภาพ ในประเด็นทางวรรณกรรมและศิลปะ

อธิบายคำว่า อัตภาพ ในประเด็นทางวรรณกรรมและศิลปะ

คำว่า อัตภาพ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในประเด็นทางวรรณกรรมและศิลปะ โดยมักจะใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องหรือการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ รูปภาพ หรือความเป็นตัวตนของสิ่งต่าง ๆ ดังนี้:

 1. อัตภาพในวรรณกรรม:

  • อัตภาพในวรรณกรรมเป็นการใช้คำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้อ่าน โดยใช้คำบรรยายที่สามารถสร้างภาพในจิตใจของผู้อ่านได้ ซึ่งมีไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาของเรื่องราวได้อย่างชัดเจน [1].
  • อัตภาพในวรรณกรรมสามารถเป็นภาพทางสัมผัส ภาพทางเสียง หรือภาพทางสายตา ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้ภาษาที่สำคัญในการสร้างความสมจริงและความเป็นจริงให้กับเรื่องราว [1].
 2. อัตภาพในศิลปะ:

  • อัตภาพในศิลปะเป็นการสร้างผลงานที่มีลักษณะเป็นภาพ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายหรือความรู้สึกต่าง ๆ ให้กับผู้ชม โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม หรือภาพยนตร์ [1].
  • อัตภาพในศิลปะสามารถใช้เพื่อสร้างความรู้สึก ความหมาย หรือความเชื่อมั่นให้กับผู้ชม โดยใช้สีสัน รูปทรง และการเรียงลำดับองค์ประกอบต่าง ๆ ในผลงานศิลปะ [1].

อัตภาพเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทในวรรณกรรมและศิอธิบายคำว่า อัตภาพ ในประเด็นทางวรรณกรรมและศิลปะ

คำว่า อัตภาพ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในประเด็นทางวรรณกรรมและศิลปะ โดยมักจะใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายรูปภาพหรือลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานวรรณกรรมหรือศิลปะต่าง ๆ อัตภาพสามารถเป็นรูปภาพที่มองเห็นได้จริงหรือเป็นรูปภาพที่สร้างขึ้นในจินตนาการของผู้เขียนหรือศิลปิน โดยมักใช้คำว่า อัตภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกให้กับผู้อ่านหรือผู้ชม [1].

ในประเด็นทางวรรณกรรมและศิลปะ อัตภาพสามารถใช้ในหลายแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้:

 1. อัตภาพในการอธิบายภาพลักษณ์: ในวรรณกรรมและศิลปะ อัตภาพสามารถใช้ในการอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในงาน เช่น ลักษณะภายนอกของตัวละคร ลักษณะของสถานที่ หรือลักษณะของวัตถุ อัตภาพที่ใช้ในการอธิบายภาพลักษณ์สามารถช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ชมสามารถมองเห็นภาพลักษณ์นั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน [1].

 2. อัตภาพในการสร้างอารมณ์และความรู้สึก: อัตภาพในวรรณกรรมและศิลปะสามารถใช้ในการสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับผู้อ่านหรือผู้ชม โดยการใช้ภาพลักษณ์ที่สร้างความรู้สึกเช่น ความเศร้าหรือความสุข อัตภาพที่สร้างความรู้สึกสามารถทำให้ผู้อ่านหรือผู้ชมเข้าถึงและเกิดความสัมพันธ์กับเรื่อง


Learn more:

 1. “อัตภาพ” แปลว่าอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

ความสำคัญและการใช้งานของคำว่า อัตภาพ ในชีวิตประจำวัน

คำว่า อัตภาพ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะในประเด็นทางศิลปะ การสื่อสาร และการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิตอล ดังนั้น ความสำคัญและการใช้งานของคำว่า อัตภาพ จึงมีความหลากหลายและน่าสนใจมากมาย

ความสำคัญของคำว่า อัตภาพ ในชีวิตประจำวัน:

 1. การสื่อสารและการติดต่อสื่อสาร: อัตภาพเป็นสื่อสารที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่เราใช้สื่อสารผ่านภาพถ่าย วิดีโอ และสื่อออนไลน์อื่นๆ อัตภาพช่วยให้เราสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ อัตภาพยังช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมายมากยิ่งขึ้น [1]

 2. การสร้างและส่งเสริมความจำ: อัตภาพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและส่งเสริมความจำ การมีภาพอัตราส่วนที่ดีและรายละเอียดที่ชัดเจนในความจำของเราจะช่วยให้เราสามารถจดจำและนำความรู้ไปใช้ในอนาคตได้มากขึ้น [2]

 3. การสร้างและส่งเสริมความเข้าใจ: อัตภาพเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น การใช้ภาพเพื่อสื่อสารความหมายหรือแนวคิดที่ซับซ้อนอาจช่วยให้ผู้รับข้อมูลเข้าใจได้ดีกว่าการใช้คำพูดเท่านั้น [2]

 4. การสร้างและส่งเสริมความเชื่อมโยง: อัตภาพเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคำว่า อัตภาพ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและสื่อต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเข้าใจและการใช้งานคำว่า อัตภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [2].

ความสำคัญของคำว่า อัตภาพ ในชีวิตประจำวัน:

 1. การเข้าใจและการสื่อสาร: อัตภาพเป็นสื่อที่ช่วยให้เราเข้าใจและสื่อสารได้มากขึ้น โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ที่มีการแชร์รูปภาพและวิดีโออย่างกว้างขวาง อัตภาพช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความจำในการสื่อสาร [2].

 2. การเรียนรู้และการสร้างความรู้: อัตภาพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสร้างความรู้ การใช้ภาพเพื่อสื่อสารความรู้ช่วยให้เราเข้าใจและจดจำได้ดีกว่าการอ่านข้อความเท่านั้น อัตภาพช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมและรายละเอียดอย่างละเอียดของเนื้อหา [2].

 3. การสร้างและการส่งเสริมความทรงจำ: อัตภาพเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราจดจำและรักษาความทรงจำได้ดีกว่าการอ่านหรือฟังเท่านั้น การมีภาพอัตราส่วนสูงในการเรียนรู้ช่วยให้เราจดจำและรักษาความทรงจำได้นานขึ้น [2].

 4. การสร้างและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: อัตภาพเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และคิดค้นไอเดียใหม่ๆ การมีภาพอัตราส่วนสูงช่วยให้เรามองเห็นส


Learn more:

 1. เราควรให้ความสุขแก่องค์กรตามอัตภาพ | Blog:สำนักงานเลขานุการ:KM
 2. อัตภาพ – วิกิพีเดีย
 3. บทความเเบบเรียนพระไตรปิฎกศึกษา ชั้นเอก : คุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ

ความหมายและการใช้คำว่า อัตภาพ ในสังคมและสื่อมวลชน

ความหมายและการใช้คำว่า อัตภาพ ในสังคมและสื่อมวลชน

คำว่า อัตภาพ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในสังคมและสื่อมวลชน โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนและรูปลักษณ์ของบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการเป็นตัวตนของบุคคลด้วย

ความหมายของคำว่า อัตภาพ ในสังคมและสื่อมวลชน:

 1. ความเป็นตัวตนและรูปลักษณ์: อัตภาพ ในบริบทนี้หมายถึงความเป็นตัวตนและรูปลักษณ์ของบุคคลหรือองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และการประเมินของผู้คนต่อบุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ [1]

 2. ความเป็นอยู่และการเป็นตัวตน: อัตภาพ ในบริบทนี้หมายถึงความเป็นอยู่และการเป็นตัวตนของบุคคล ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะทางกายภาพและจิตใจ รวมทั้งการพึ่งพาตนเองและการสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น [2]

การใช้คำว่า อัตภาพ ในสังคมและสื่อมวลชน:

 1. ในสังคม: คำว่า อัตภาพ ใช้ในการอธิบายหรือประเมินความเป็นตัวตนและรูปลักษณ์ของบุคคลหรือองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้และการประเมินของผู้คนต่อบุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การพูดถึง อัตภาพของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หมายถึงคุณลักษณะและรูปลักษณ์ที่ทำให้นักธุรกิจดูมีความสำเร็จและน่าเชื่อถือ [1]

 2. ในสื่อมวลชน: คำว่า อัตภาพ ใช้ในการอธิบายหรือปรความหมายและการใช้คำว่า อัตภาพ ในสังคมและสื่อมวลชน

คำว่า อัตภาพ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในสังคมและสื่อมวลชน โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนของบุคคล รูปลักษณ์ภายนอก และความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม ดังนั้น การใช้คำว่า อัตภาพ จึงมีความสำคัญและมีผลต่อการติดต่อสื่อสารในสังคมและสื่อมวลชนอย่างมาก [1] [2].

ความหมายของคำว่า อัตภาพ ในสังคมและสื่อมวลชน:

 • ความเป็นตัวตน: อัตภาพ ในบริบทนี้หมายถึงความเป็นตัวตนของบุคคล รวมถึงคุณลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ [1].
 • รูปลักษณ์ภายนอก: อัตภาพ ในบริบทนี้หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกของบุคคล เช่น การแต่งกาย ทรงผม และการปรับแต่งภาพลักษณ์เพื่อสร้างความประทับใจ [1].
 • ความเป็นอยู่ในสังคม: อัตภาพ ในบริบทนี้หมายถึงการเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม รวมถึงการพูด พฤติกรรม และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคม [1].

การใช้คำว่า อัตภาพ ในสังคมและสื่อมวลชน:

 • ในสังคม: คำว่า อัตภาพ ใช้ในการบรรยายหรือวิจารณ์เกี่ยวกับความเป็นตัวตน รูปลักษณ์ และการเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม โดยมักใช้ในบริบทของการพูดคุยเกี่ยวกับคนหรือกลุ่มคนที่มีความสำคัญหรือมีผลต่อสังคม [1].
 • ในสื่อมวลชน: คำว่า อัตภาพ มักถูกนำมาใช้ในบทความ รายการทีวี หรือโฆ

Learn more:

 1. “อัตภาพ” แปลว่าอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง
 2. อัตภาพ – วิกิพีเดีย
 3. บทความเเบบเรียนพระไตรปิฎกศึกษา ชั้นเอก : คุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ

Categories: แบ่งปัน 27 อัตภาพ คือ

ภาษาธรรม เสนอคำว่า \
ภาษาธรรม เสนอคำว่า \”อัตภาพ\” โดยหลวงพ่อกิตฺติปาโล ภิกขุ / prakiittipalo

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

ตามอัตภาพ หมายถึงอะไร

หมายถึงอะไรคือคำถามที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อพบกับคำว่า ตามอัตภาพ ในภาษาไทย ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายและอาจเข้าใจได้ยากสำหรับบางคน ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่กล่าวถึงได้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้:

คำว่า ตามอัตภาพ ในภาษาไทยมีความหมายที่หลากหลาย และอาจมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ตามที่พบในผลการค้นหา [1] คำว่า ตามอัตภาพ ในทางที่แท้จริงหมายถึงการทำตามหรือปฏิบัติตามรูปแบบหรือแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้

ตัวอย่างประโยค: คนในชนบทจำนวนมากยังสามารถมีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ [1] หมายถึงว่าคนในชนบทสามารถมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามแบบแผนหรือรูปแบบที่กำหนดไว้ และสามารถใช้ชีวิตในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของตนเอง


Learn more:

 1. ตามอัตภาพ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. “อัตภาพ” แปลว่าอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง
 3. อัตภาพ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ผู้มีอัตภาพคืออะไร

คำว่า อัตภาพ ในภาษาไทยอาจมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่กล่าวถึงได้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้:

หมายความของคำว่า อัตภาพ:

 • อัตภาพอาจหมายถึงตัวตนของบุคคล หมายความว่าเป็นรูปลักษณ์ที่แสดงถึงคุณสมบัติและลักษณะต่างๆ ของบุคคลนั้นๆ [1].
 • อัตภาพยังสามารถหมายถึงร่างกายของบุคคล หมายความว่าเป็นรูปร่างและลักษณะภายนอกของบุคคล [1].
 • อัตภาพยังสามารถหมายถึงชีวิตของบุคคล หมายความว่าเป็นการแสดงถึงการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ที่ผ่านมาของบุคคลนั้นๆ [1].
 • อัตภาพยังสามารถหมายถึงความเป็นอยู่แห่งชีวิตของบุคคล หมายความว่าเป็นการแสดงถึงบุคคลในมิติทางจิตใจและอารมณ์ [1].

อัตภาพมีความหมายที่คล้ายคลึงกับคำว่า อัตตา ซึ่งหมายถึงตัวตนเดียวกัน [1].


Learn more:

 1. อัตภาพ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. “อัตภาพ” แปลว่าอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง
 3. อัตภาพ – วิกิพีเดีย
อัตภาพ (บาลีวันละคำ 3,178) – ธรรมธารา
อัตภาพ (บาลีวันละคำ 3,178) – ธรรมธารา
เวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพ คืออย่างไร ธรรมะ พุทธวจน - Youtube
เวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพ คืออย่างไร ธรรมะ พุทธวจน – Youtube
ธรรมบท เรื่องเปรตมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งงู แปลโดยพยัญชนะ ยกศัพท์ - Youtube
ธรรมบท เรื่องเปรตมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งงู แปลโดยพยัญชนะ ยกศัพท์ – Youtube
Personal) Circumstances แปลว่า อัตภาพ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Personal) Circumstances แปลว่า อัตภาพ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
พระผู้มีพระภาคตรัสกับสูจิโลมยักษ์ | มูลนิธิอุทยานธรรม
พระผู้มีพระภาคตรัสกับสูจิโลมยักษ์ | มูลนิธิอุทยานธรรม
พุทธวจนตูน] ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นอะไร? ภพไหน? เหมือนซื้อหวยแหละ ไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะออกอะไร?
พุทธวจนตูน] ความไม่แน่นอนของการได้อัตภาพ เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นอะไร? ภพไหน? เหมือนซื้อหวยแหละ ไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะออกอะไร?

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของอัตภาพ
ต้นกำเนิดและรากฐานของคำว่า อัตภาพ
อธิบายคำว่า อัตภาพ ในประเด็นทางวรรณกรรมและศิลปะ
ความสำคัญและการใช้งานของคำว่า อัตภาพ ในชีวิตประจำวัน
ความหมายและการใช้คำว่า อัตภาพ ในสังคมและสื่อมวลชน
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *