อุดมสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ: พลิกภาษาเพื่อเป็นความรู้ใหม่

มากมายอุดมสมบูรณ์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มากมายอุดมสมบูรณ์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Keywords searched by users: อุดมสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ: พลิกภาษาเพื่อเป็นความรู้ใหม่ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ, ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ, อาหารอุดมสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ, อุดมสมบูรณ์ ภาษาญี่ปุ่น, ความอุดมสมบูรณ์, อุดมสมบูรณ์ แต่งประโยค, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภาษาอังกฤษ, ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ความหมายของ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษแปลว่า abundant หรือ plentiful [1]. คำว่า อุดมสมบูรณ์ เป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งที่มีมากมายหรือเพียงพอเพียงพอต่อความต้องการ หรือสิ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีจำนวนมาก [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อุดมสมบูรณ์ ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ The garden is abundant with colorful flowers หรือ The forest is abundant in wildlife [1].

คำว่า อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษยังมีความหมายเสริมเพิ่มเติมอีกหลายคำ เช่น plenteous หมายถึงมีมากมายหรือเยอะแยะ [1]. Copious หมายถึงมีมากมายหรืออุดมสมบูรณ์ [1]. Exuberant หมายถึงมีมากมายหรืออุดมสมบูรณ์ [1]. Fecund หมายถึงมีความอุดมสมบูรณ์หรือออกดอกผลมาก [1]. Fertile หมายถึงมีดินอุดมสมบูรณ์หรือออกดอกผลมาก [1]. Generous หมายถึงมีมากมายหรือเหลือเฟือ [1]. Liberal หมายถึงมีมากมายหรือเยอะแยะ [1]. Luxuriate หมายถึงเจริญงอกงามหรืออุดมสมบูรณ์ [1]. Plenteous หมายถึงมีมากมายหรือเยอะแยะ [1]. Resourceful หมายถึงมีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี [1]. Rich หมายถึงมีมากมายหรืออุดมสมบูรณ์ [1].


Learn more:

 1. อุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความอุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อุดมสมบูรณ์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลเป็นภาษาอังกฤษของ อุดมสมบูรณ์

คำแปลเป็นภาษาอังกฤษของ อุดมสมบูรณ์ คือ abundant หรือ plentiful [1]. คำว่า อุดมสมบูรณ์ เป็นคำที่ใช้เรียกอธิบายถึงสิ่งที่มีมากมายหรือเพียงพอเพียงพอต่อความต้องการ หรือสิ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีจำนวนมาก [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ ป่าในสวนสาธารณะมีพืชที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก หรือ น้ำตกนี้มีน้ำไหลอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดปี [1].

คำว่า อุดมสมบูรณ์ ยังสามารถใช้เป็นคำกริยาในประโยค เช่น สวนผลไม้อุดมสมบูรณ์ในฤดูใบไม้ร่วง หรือ ฟาร์มนี้มีสัตว์อุดมสมบูรณ์ที่สุดในพื้นที่ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อุดมสมบูรณ์ อาทิเช่น copious หมายถึง มากมาย หรือ exuberant หมายถึง อุดมสมบูรณ์ [1].


Learn more:

 1. อุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อุดมสมบูรณ์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายและการใช้งานของ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายและการใช้งานของ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า abundant หรือ plentiful ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีมากมายหรือเต็มไปด้วย ในทางที่แท้จริง อุดมสมบูรณ์ เป็นคำที่ใช้ในการบรรยายสิ่งที่มีจำนวนมากหรือมีมากมายอย่างสม่ำเสมอ ส่วนในทางเชิงสมบูรณ์ คำนี้อาจใช้ในการบรรยายสิ่งที่มีคุณค่าหรือความสำคัญสูง หรือสิ่งที่มีคุณภาพดีและมีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน

การใช้งานของคำว่า อุดมสมบูรณ์ ในประโยคภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบได้ดังนี้:

 1. ใช้เป็นคำคุณศัพท์ (adjective):
 • The garden is filled with abundant flowers and lush greenery [1].
 • The region is known for its abundant natural resources [1].
 • The country enjoys abundant rainfall throughout the year [1].
 1. ใช้เป็นคำกริยา (verb):
 • The riverbanks abound with diverse wildlife [1].
 • The market is udomsombun with fresh fruits and vegetables [1].
 • The forest is udomsombun with various species of trees [1].
 1. ใช้เป็นคำกริยากรรม (transitive verb):
 • The farmer udomsombun the field with fertilizers to promote crop growth [1].
 • The artist udomsombun the canvas with vibrant colors [1].
 1. ใช้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb):
 • The flowers bloomed udomsombun in the spring [1].
 • The rain poured udomsombun during the storm [1].

อุดมสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษยังมีคำที่เกี่ยวข้องและใช้แทนกันได้ เช่น plentiful, abundant, rich, prosperous เป็นต้น ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี


Learn more:

 1. อุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความอุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความสัมพันธ์ระหว่าง อุดมสมบูรณ์ และคำอื่นในภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ระหว่าง อุดมสมบูรณ์ และคำอื่นในภาษาอังกฤษ

อุดมสมบูรณ์ เป็นคำที่มีความหมายว่ามีมากมายหรือมีอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในทางบวกเมื่อพูดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากหรือมีความสำคัญในระดับที่ดี [1] คำนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากหรือมีความสำคัญในระดับที่ดี เช่น อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ของความรัก หรืออุดมสมบูรณ์ของความร่วมมือ

นอกจากคำว่า อุดมสมบูรณ์ ยังมีคำอื่นในภาษาอังกฤษที่มีความสัมพันธ์กับคำนี้ด้วย เช่น copious ซึ่งหมายถึงมากมายหรืออุดมสมบูรณ์ [1] และ exuberant ซึ่งหมายถึงอุดมสมบูรณ์หรือมีความมั่งคั่ง [1] นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ เช่น fecund ซึ่งหมายถึงอุดมสมบูรณ์หรือมีความสามารถในการผลิตผลมาก [1] และ fertile ซึ่งหมายถึงซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์หรือมีความสามารถในการผลิตผลมาก [1]

ความสัมพันธ์ระหว่าง อุดมสมบูรณ์ และคำอื่นในภาษาอังกฤษเป็นการแสดงถึงความมั่งคั่งหรือความมีมากมายของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคำเหล่านี้สามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของความรัก หรือความอุดมสมบูรณ์ของความร่วมมือ


Learn more:

 1. อุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความอุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. [บอย วิสูตร] คุณกำลังรู้สึก ขาดแคลน หรือ เหลือเฟือ? 1. มีภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่งที่ผมชอบมาก นั่นคือคำว่า Abundance แปลว่า ความอุดมสมบูรณ์ หรือแปลให้ชัด ๆ กว่านั้นก็คือ มีเหลือเฟือ คำนี้ตรงข้ามกับคำว่า ขาดแคลน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษแปลว่า abundant หรือ plentiful ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีมากมายหรือเพียงพอเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น เราสามารถใช้คำว่า อุดมสมบูรณ์ ในประโยคภาษาอังกฤษได้ตามตัวอย่างดังนี้:

 1. The garden is filled with an abundant variety of flowers and plants. [1]
 2. The fertile soil in this region allows crops to grow abundantly. [1]
 3. The rainforest is home to a diverse and abundant ecosystem. [1]
 4. The ocean is teeming with abundant marine life. [1]
 5. The farmers market offers a wide selection of fresh and abundant produce. [1]
 6. The countrys natural resources are abundant, including minerals and forests. [1]
 7. The scholarship program aims to provide abundant opportunities for students to pursue higher education. [1]
 8. The companys success is attributed to its abundant resources and innovative strategies. [1]
 9. The festival showcases the regions abundant cultural heritage through music, dance, and art. [1]
 10. The wildlife sanctuary is a haven for abundant species of birds and animals. [1]

Learn more:

 1. อุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความอุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ฟิตศัพท์: abundant

คำที่เกี่ยวข้องกับ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องกับ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษแปลว่า copious หรือ exuberant [1] ซึ่งมีความหมายเป็น มากมาย หรือ อุดมสมบูรณ์ โดยมักใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีจำนวนมากหรือมีมากมายอย่างเต็มที่ [1] ตัวอย่างคำที่เกี่ยวข้องกับ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษได้แก่ abundant หรือ extensive [1] ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาไทย [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษได้แก่ [2]:

 • The forest is copious with various species of plants and animals.
  (ป่ามีพืชและสัตว์ชนิดต่าง ๆ อุดมสมบูรณ์อย่างมาก)
 • The garden is abundant with colorful flowers and lush greenery.
  (สวนมีดอกไม้สีสันสวยงามและพืชเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์)

Learn more:

 1. อุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ความอุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นอกจากคำนั้น ยังมีคำอื่นไหม ที่เธอจะลองใช้ และพอพูดมันได้อยู่

Categories: ยอดนิยม 26 อุดมสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ

มากมายอุดมสมบูรณ์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
มากมายอุดมสมบูรณ์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

[udomsombūn] (adj) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous FR: fertile ; abondant. อุดมสมบูรณ์ [udomsombūn] (adv) EN: plentifully ; abundantly.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความร่วมมือของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า biodiversity เพื่ออธิบายความหมายเดียวกัน ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับตำแหน่งการค้นหาใน Google ของคุณ

หมายความว่าของ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า biodiversity เพื่ออธิบายความหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มาจากการรวมกันของคำว่า bio ซึ่งหมายถึงชีววิทยา และ diversity ซึ่งหมายถึงความหลากหลาย ดังนั้น biodiversity หมายถึงความหลากหลายของชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นที่อยู่ของพวกเขา

ความสำคัญของธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจากธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับการศึกษาและวิจัยในหลายสาขาวิชา เช่น ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการอนุรักธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นคำที่ใช้เรียกอธิบายถึงความร่วมมือของธรรมชาติที่สร้างสรรค์และมีความหลากหลายในระดับที่สูง ภาษาอังกฤษแปลว่า abundant nature หรือ bountiful nature ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการพูดถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของธรรมชาติในท้องถิ่นหรือพื้นที่ใด ๆ

ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสุขภาพและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งในด้านอากาศ น้ำ และดิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ การมีอากาศที่เหมาะสม และการมีดินที่อุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่มีความสมดุลและสร้างสรรค์

การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและการเจริญเติบโตของมนุษย์ การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสามารถทำได้โดยการดูแลและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การรักษาป่าไม้ การสร้างพื้นที่สีเขียว


Learn more:

 1. ความอุดมสมบูรณ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ (khamoุtmtmpun khong thnnmtati) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 3. คำว่า ความอุดมสมบูรณ์ ( N ) ในภาษาอังกฤษ
ค้นพบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงบวกพร้อมความหมายที่สร้างแรงบันดาลใจ
ค้นพบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงบวกพร้อมความหมายที่สร้างแรงบันดาลใจ
เทวดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ไพ่ออราเคิลภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ 44 ใบสำรับไพ่ทาโรต์การทำนายลึกลับครอบครัวเพื่อนปาร์ตี้เกมกระดาน | Lazada.Co.Th
เทวดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ไพ่ออราเคิลภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ 44 ใบสำรับไพ่ทาโรต์การทำนายลึกลับครอบครัวเพื่อนปาร์ตี้เกมกระดาน | Lazada.Co.Th
เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษและคำอ่าน
เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษและคำอ่าน
รวม
รวม “ชื่อที่สะกดได้หลายภาษา” พร้อมความหมาย อ่านเป็นอังกฤษก็เก๋ อ่านเป็นไทยก็น่ารัก
เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษและคำอ่าน
เดือนภาษาอังกฤษ 12 เดือน พร้อมตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษและคำอ่าน

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ
คำแปลเป็นภาษาอังกฤษของ อุดมสมบูรณ์
ความหมายและการใช้งานของ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ
ความสัมพันธ์ระหว่าง อุดมสมบูรณ์ และคำอื่นในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้องกับ อุดมสมบูรณ์ ในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *