ทรัพยากร หมายถึง: ความมั่นคงแห่งความรุ่งเรือง

วิชาการงานอาชีพ ม.3 เรื่อง การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (3) - Youtube

[สังคม] ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ควรจำ!! เจอใน Onet และ 9 วิชาสามัญ

Keywords searched by users: ทรัพยากร หมายถึง: ความมั่นคงแห่งความรุ่งเรือง ทรัพยากร มี 3 ประเภท คือ, ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง, ทรัพยากร ภาษาอังกฤษ, ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น, ทรัพยากรแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ, ทรัพยากรมีอะไรบ้าง, ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง, ทรัพยากรมีกี่ประเภท

ความหมายของทรัพยากร

วิชาการงานอาชีพ ม.3 เรื่อง การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (3) - Youtube
วิชาการงานอาชีพ ม.3 เรื่อง การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (3) – Youtube

ความหมายของทรัพยากร

ทรัพยากรหมายถึงสิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัวเราที่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพอย่างมีความสุขและสะดวกสบายในทุกวันนี้ เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ทั้งในด้านปัจจัยสี่ เช่น เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค อีกทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ นานา ดังนั้นเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด [2]

ประเภทของทรัพยากร

 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไป: หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อใช้แล้วยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ เช่น ป่าไม้หรือสัตว์ป่า หรือที่ใช้แล้วยังมีจำนวนคงเดิม เช่นแสงแดด หรือมีอยู่เป็นจำนวนมากจนใช้ไปอย่างไรก็ไม่มีวันหมดไปจากธรรมชาติ แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ใช้แล้วไม่หมดไป แต่บางประเภทใช้แล้วก็เสื่อมสภาพหรือใช้ประโยชน์อีกได้ไม่เต็มที่ เช่น ดิน หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก เช่น น้ำ ถ้าใช้แล้วไม่บำรุงรักษาย่อมเสื่อมสภาพลง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ [2]

 2. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป: หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในจำนวนจำกัด เมื่อใช้ไปแล้วหมดไปเลย หรือกว่าจะเกิดขึ้นใหม่ได้ต้องใช้เวลานาน [2]

แรงจความหมายของทรัพยากร

ทรัพยากรหมายถึงสิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัวเราที่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพอย่างมีความสุขและสะดวกสบายในทุกวันนี้ เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ทั้งในด้านปัจจัยสี่ เช่น เครื่องนุ่งห่ม อาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค อีกทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ นานา [2].

ทรัพยากรแบ่งตามคุณสมบัติได้เป็น 2 ประเภท:

 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไป: หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อใช้แล้วยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ เช่น ป่าไม้หรือสัตว์ป่า หรือที่ใช้แล้วยังมีจำนวนคงเดิม เช่นแสงแดด หรือมีอยู่เป็นจำนวนมากจนใช้ไปอย่างไรก็ไม่มีวันหมดไปจากธรรมชาติ แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ใช้แล้วไม่หมดไป แต่บางประเภทใช้แล้วก็เสื่อมสภาพหรือใช้ประโยชน์อีกได้ไม่เต็มที่ เช่น ดิน หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก เช่น น้ำ ถ้าใช้แล้วไม่บำรุงรักษาย่อมเสื่อมสภาพลง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ [2].

 2. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป: หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในจำนวนจำกัด เมื่อใช้ไปแล้วหมดไปเลย หรือกว่าจะเกิดขึ้นใหม่ได้ต้องใช้เวลานาน [2].

แรงจูงในการใช้ทรัพยากรมีหลายปัจจัย เช่น ความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ


Learn more:

 1. ทรัพยากร – วิกิพีเดีย
 2. ทรัพยากร
 3. ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภทของทรัพยากร

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งทรัพยากรธรรมชาติออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและคุณสมบัติของแต่ละประเภท ดังนี้:

 1. ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ (Biotic natural resources)

  • พืช: เช่น ไม้ป่า, ผลไม้, พืชที่ใช้เป็นอาหาร
  • สัตว์: เช่น สัตว์ป่า, สัตว์เลี้ยง, สัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
  • จุลินทรีย์: เช่น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการสร้างปฏิกิริยาทางชีวภาพ
 2. ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ (Abiotic natural resources)

  • แร่ธาตุ: เช่น ทองคำ, เงิน, เหล็ก, แร่เงิน, แร่สังกะสี
  • น้ำ: เช่น แม่น้ำ, ลำธาร, ทะเล, บึง, บ่อน้ำ
  • อากาศ: เช่น อากาศที่เราหายใจ, อากาศที่ใช้ในการผลิตพลังงาน
  • ดิน: เช่น ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช, ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้แก่ น้ำ, ดิน, อากาศ, ป่าไม้, และสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น [2]. น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากที่สุด เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการอุปโภคบริโภค การเกษตร การคมนาคมขนส่ง และอื่น ๆ [2]. นอกจากนี้ น้ำยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตร่างกายคนเรา [2]. ดินเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชและเป็นฐานสำคัญในการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต [2]. อากประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะและคุณสมบัติของทรัพยากรนั้น ๆ ดังนี้:

 1. ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ (Biotic natural resources):

  • พืช: เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับการผลิตอาหารและเป็นแหล่งพลังงานทางชีวภาพ [1].
  • สัตว์: มนุษย์ใช้สัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นแหล่งอาหาร [1].
  • ป่าไม้: เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการรักษาสภาพอากาศและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิต [2].
 2. ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ (Abiotic natural resources):

  • แร่ธาตุ: เช่น ทองคำ, เงิน, เหล็ก, และอื่น ๆ ที่มีความสำคัญในการผลิตวัสดุและเครื่องมือ [1].
  • น้ำ: เป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย [2].
  • อากาศ: เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการหายใจและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย [2].
  • ดิน: เป็นทรัพยากรที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชและเป็นฐานสำคัญในการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต [2].

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังและมีการบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้สามารถให้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้ในระยะยาว [2].

Sources


Learn more:

 1. ความหมาย ความสาคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์

ส่วนประกอบของทรัพยากร

ส่วนประกอบของทรัพยากร

ทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่รอบๆ เราและสามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและสะดวกสบาย ทรัพยากรมีหลายประเภทและส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้:

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ: เป็นทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่วนประกอบของทรัพยากรธรรมชาติได้แก่

  • พืช: เช่น ไม้ป่า, ผัก, ผลไม้ [1]
  • สัตว์: เช่น สัตว์ป่า, สัตว์เลี้ยง, สัตว์น้ำ [1]
  • แร่ธาตุ: เช่น ทองคำ, เงิน, เหล็ก [1]
  • น้ำ: เช่น แม่น้ำ, ทะเล, บึง [1]
  • อากาศ: เช่น อากาศบริสุทธิ์, อากาศสะอาด [1]
 2. ทรัพยากรมนุษย์: เป็นทรัพยากรที่มาจากความสามารถและความสร้างสรรค์ของมนุษย์ ส่วนประกอบของทรัพยากรมนุษย์ได้แก่

  • ความรู้และเทคโนโลยี: เช่น การวิจัย, การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ [2]
  • แรงงาน: เช่น ความสามารถในการทำงาน, ความชำนาญในงานต่างๆ [2]
  • ทรัพยากรทางการเงิน: เช่น เงินทุน, การลงทุน [2]
  • ทรัพยากรทางวัสดุ: เช่น เครื่องมือ, เครื่องจักร [2]
 3. ทรัพยากรทางวัฒนธรรม: เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ส่วนประกอบของทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้แก่

  • ภาษาและวรรณกรรม: เช่น ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร, วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวส่วนประกอบของทรัพยากร

ทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่รอบๆ เราและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของเราได้ ส่วนประกอบของทรัพยากรประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ที่มีความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์และการบริโภคของมนุษย์ ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้มีดังนี้:

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ: ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่วนประกอบของทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วย

  • พืช: พืชเป็นทรัพยากรที่ให้เราอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ผลไม้ และผัก [1].
  • สัตว์: สัตว์เป็นทรัพยากรที่ให้เราเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อวัว นมวัว ไข่ไก่ เป็ด หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ [1].
  • แร่ธาตุ: แร่ธาตุเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตวัสดุและสิ่งของต่าง ๆ เช่น เหล็ก ทอง และเงิน [1].
  • ป่าไม้: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่ให้เราไม้สำหรับก่อสร้าง และเป็นที่อยู่ของสัตว์และพืชอื่น ๆ [1].
  • ถ่านหิน: ถ่านหินเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานและวัสดุ [1].
  • น้ำมัน: น้ำมันเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพลังงานและวัสดุ [1].
 2. ทรัพยากรมนุษย์: ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความสามารถและความสร้างสรรค์ของมนุษย์ ส่วนประกอบของทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย

  • ความรู้และทักษะ: ความรู้แล

Learn more:

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ทรัพยากร
 3. ทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการทรัพยากร

การจัดการทรัพยากรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทรัพยากรสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ น้ำ ดิน และอากาศ และทรัพยากรมนุษย์ เช่น แรงงาน ความรู้ และเทคโนโลยี

การจัดการทรัพยากรมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร และสร้างความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม

หลักการจัดการทรัพยากร:

 1. การวางแผน: การจัดการทรัพยากรต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ [1].
 2. การอนุรักษ์: การอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการสูญเสียทรัพยากร [1].
 3. การใช้ประโยชน์: การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้องเป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืนและไม่ทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม [2].
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อม: การจัดการทรัพยากรต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และมีการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการใช้ทรัพยากร [2].

การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องใช้หลักการและเครื่องมือทการจัดการทรัพยากรเป็นกระบวนการที่สำคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรมีความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา อาทิเช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทรัพยากรเศรษฐกิจ ในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:

 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การรักษาและป้องกันการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การอนุรักษ์ป่าไม้ การป้องกันการบาดเจ็บของป่าชายเลน และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน [1]

 2. การจัดการทรัพยากรน้ำ: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การจัดการทรัพยากรน้ำเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาคุณภาพของน้ำ เช่น การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การป้องกันการสูญเสียของน้ำ และการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์สูงสุด [2]

 3. การจัดการทรัพยากรอาหาร: การจัดการทรัพยากรอาหารเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้คำนึงถึงความสมดุลของระบบทางชีวภ


Learn more:

 1. หลักสำคัญในการจัดการทรัพยากร
 2. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม – วิกิพีเดีย
 3. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรยุคปัจจุบัน | HREX.asia

การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน

การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนเป็นหัวข้อที่สำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรให้ยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนหมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถให้ประโยชน์แก่มนุษย์ในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการอนุรักษ์ของทรัพยากรเหล่านั้น [1].

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงมีวิธีและหลักการที่สำคัญที่ควรปฏิบัติตามดังนี้:

 1. การวางแผนและการจัดการทรัพยากร: การวางแผนและการจัดการทรัพยากรเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ควรมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีความยั่งยืนและเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การใช้ทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น [2].

 2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ: การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ควรมีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ โดยการกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติและดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการลักลอบตัดต้นไม้ [2].

 3. การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ: การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนเป็นหัวข้อที่สำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาทรัพยากรให้ยั่งยืนตลอดเวลา การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนหมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ โดยไม่ทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นลดลงหรือถูกทำลาย และสามารถสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เช่นเดียวกัน [1].

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงมีวิธีและหลักการที่สำคัญที่ควรปฏิบัติตามได้แก่ [1]:

 1. การวางแผนและการจัดการทรัพยากร: การวางแผนและการจัดการทรัพยากรเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ควรมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรในระยะยาว และควรมีการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 2. การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ: การอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ควรมีการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายหรือลดลง เช่น การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

 3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน ควรมีการใช้ทรัพยากรอย่างรอ


Learn more:

 1. 9 วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแบบง่ายๆ ที่คุณเองก็ทำได้
 2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่น ปัจจุบัน
 3. ::พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร::

Categories: รายละเอียด 46 ทรัพยากร หมายถึง

[สังคม] ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ควรจำ!! เจอใน ONET และ 9 วิชาสามัญ
[สังคม] ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ควรจำ!! เจอใน ONET และ 9 วิชาสามัญ

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

ทรัพยากร มี 3 ประเภท คือ

ทรัพยากร มี 3 ประเภท คือ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมด ทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ และทรัพยากรที่ใช้แล้วหมด [1].

 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมด
  ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดหรือไม่สูญหายเป็นทรัพยากรที่มีจำนวนไม่จำกัดหรือสามารถทดแทนได้ ตัวอย่างของทรัพยากรประเภทนี้ได้แก่ บรรยากาศและน้ำที่อยู่ในวัฎจักร [2].

1.1 บรรยากาศ
บรรยากาศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมีชีวิตอยู่บนโลก ภูมิอากาศมีผลต่อลักษณะของดิน พืชพันธุ์ และสภาพอื่น ๆ ของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลก บรรยากาศประกอบไปด้วยอากาศซึ่งมีความสำคัญต่อการหายใจของมนุษย์และสัตว์ นอกจากนั้นยังมีความชื้น อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวของมวลอากาศ ซึ่งมีผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก บรรยากาศเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดเนื่องจากมีการหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา [2].

1.2 น้ำที่อยู่ในวัฎจักร
น้ำที่อยู่ในวัฎจักรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมาก น้ำจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากสภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่งเรื่อย ๆ โดยไม่มีสิ้นสุด น้ำจะเกิดจากฝน หิมะ หรือลูกเห็บตกลงสู่พื้นดิน บางส่วนระเหยกลับไปสู่บรรยากาศ บางส่วนไหลซึมลึกลงไปเทรัพยากร มี 3 ประเภท คือ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และมีหลายประเภทที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจะพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งานและการเกิดขึ้นของทรัพยากรนั้น ๆ

 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมด
  ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดหรือไม่สูญหายเป็นทรัพยากรที่มีจำนวนมากพอที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา และสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อย ๆ ตัวอย่างของทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ได้แก่ บรรยากาศ เช่น อากาศที่เราหายใจเข้าไป แสงอาทิตย์ที่ให้พลังงานแก่พืช และน้ำที่หมุนเวียนในวัฎจักร [1]

1.1 บรรยากาศ
บรรยากาศเป็นส่วนสำคัญของโลกที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บรรยากาศประกอบไปด้วยอากาศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีชีวิต นอกจากนั้นยังมีความชื้น อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวของมวลอากาศ รวมเรียกว่า ภูมิอากาศ ซึ่งมีความสำคัญต่อลักษณะของดิน พืชพันธุ์ และสภาพอื่น ๆ ของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลก [2]

1.2 น้ำที่อยู่ในวัฎจักร
น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมาก น้ำที่อยู่ในวัฎจักรจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากสภาพหนึ่งไปเป็นอีกสภาพหนึ่งเรื่อย ๆ โดยไม่มีสิ้นสุด ตัวอย่างเช่น น้ำฝนหรือ


Learn more:

 1. ความหมายทรัพยากรธรรมชาติ | TruePlookpanya – ทรูปลูกปัญญา
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ: 3 .ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
ส 3.1 ป.21 ทรัพยากร
ส 3.1 ป.21 ทรัพยากร
ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน - สังคม ป.1 - Youtube
ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน – สังคม ป.1 – Youtube
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
วิชาการงานอาชีพ ม.3 เรื่อง การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (3) - Youtube
วิชาการงานอาชีพ ม.3 เรื่อง การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (3) – Youtube

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของทรัพยากร
ประเภทของทรัพยากร
ส่วนประกอบของทรัพยากร
การจัดการทรัพยากร
การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *