ห้ามสูบบุหรี่ภาษาอังกฤษ: การเข้าใจเรื่องราวและคำแนะนำ

ห้ามสูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง 🚭🤔 #เรียนภาษาอังกฤษ #nosmoking

ห้ามสูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง 🚭🤔 #เรียนภาษาอังกฤษ #Nosmoking

Keywords searched by users: ห้ามสูบบุหรี่ภาษาอังกฤษ: การเข้าใจเรื่องราวและคำแนะนำ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษ, ห้ามสูบบุหรี่ ภาษาจีน, พื้นที่สูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษ, ห้ามสูบบุหรี่ ภาษาญี่ปุ่น, สัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่, ฉันไม่สูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษ, รูปห้ามสูบบุหรี่, ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษ

การห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษ

การห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษ

การห้ามสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่มีผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของบุคคลและสังคมโดยรวม ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามสูบบุหรี่ที่สามารถใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ดังนี้:

 1. Smoking ban – การห้ามสูบบุหรี่

  • The government implemented a smoking ban in public places. [1]
  • Many countries have introduced smoking bans to protect public health. [2]
 2. No smoking – ห้ามสูบบุหรี่

  • There are signs that say No smoking in this area. [1]
  • It is important to respect the no smoking policy in public places. [2]
 3. Smoke-free environment – สภาพแวดล้อมที่ไม่มีควันบุหรี่

  • Creating a smoke-free environment is beneficial for everyones health. [1]
  • Schools should provide a smoke-free environment for students and staff. [2]
 4. Anti-smoking campaign – แคมเปญป้องกันการสูบบุหรี่

  • The government launched an anti-smoking campaign to raise awareness about the dangers of smoking. [1]
  • The anti-smoking campaign aims to reduce the number of smokers in the country. [2]
 5. Quit smoking – เลิกสูบบุหรี่

  • Many people struggle to quit smoking due to nicotine addiction. [1]
  • Quitting smoking has numerous health benefits, including reducing the risk of cancer and heart disease. [2]

Learn more:

 1. ห้ามสูบบุหรี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. stop smoking กับ stop to smoke ต่างกันอย่างไร | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
 3. ภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 6 Not Allowed

ความหมายของคำว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในภาษาอังกฤษคือ No smoking หรือ Smoking is prohibited [1]. คำว่า ห้าม หมายถึงการปฏิเสธหรือไม่อนุญาตให้ทำบางสิ่ง ในกรณีนี้คือการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ [1].

การห้ามสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในสังคมทั่วโลก เนื่องจากการสูบบุหรี่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้รอบข้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อม [1]. การสูบบุหรี่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น มะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเส้นเลือดสมอง [1].

การห้ามสูบบุหรี่มีการกำหนดกฎหมายในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ เช่น ร้านอาหาร สนามบิน สถานพยาบาล และสถานีรถไฟ [1]. การห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะเป็นการป้องกันไม่ให้ควันบุหรี่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณนั้น และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน [1].

การห้ามสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรสาธารณสุขระดับโลก เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็น วันโลกปลอดบุหรี่ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในผลกระทบของการสูบบุหรี่และส่งเสริมให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ [1].

สรุปความหมาย:

 • ความหมายของคำว่าความหมายของคำว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในภาษาอังกฤษคือ No smoking หรือ Smoking is prohibited [1]. คำว่า ห้าม หมายถึงการไม่อนุญาตให้ทำบางสิ่งหรือกิจกรรม ในกรณีนี้คือการสูบบุหรี่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การห้ามสูบบุหรี่เป็นมาตรการที่มีเจตนาในการปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม [1].

การห้ามสูบบุหรี่มีความสำคัญอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากการสูบบุหรี่สามารถก่อให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิดได้ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดสมอง และโรคเส้นเลือดหัวใจ [1]. นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมลพิษที่ปล่อยออกมาจากบุหรี่สามารถทำลายชีวิตของสัตว์และพืชในสภาพแวดล้อมรอบข้างได้ [1].

การห้ามสูบบุหรี่มีการบังคับใช้ในหลายที่ เช่น ในสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ โรงเรียน โรงพยาบาล ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร หรือในพื้นที่ที่มีการห้ามสูบบุหรี่เป็นกฎเป็นกติกา [1]. นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดเขตห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่กลางแจ้ง เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา และสถานที่ท่องเที่ยว [1].

การห้ามสูบบุหรี่เป็นมาตรการที่สำคัญในการสร้างสังคมที่มีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการนี้อย


Learn more:

 1. ห้ามสูบบุหรี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ห้ามสูบบุหรี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. stop smoking กับ stop to smoke ต่างกันอย่างไร | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู

การแปลว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

การแปลว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

หากคุณกำลังมองหาความหมายของวลี ห้ามสูบบุหรี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary นั้น คุณสามารถหาคำแปลและความหมายของวลีนี้ได้ในเว็บไซต์ Longdo Dictionary ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยและภาษาไทย-อังกฤษอย่างครบถ้วนและน่าเชื่อถือ [1].

ความหมายของวลี ห้ามสูบบุหรี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary หมายถึง การไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือการห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นการกำหนดข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ที่ผู้ควบคุมหรือองค์กรต่างๆ กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในสถานที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวลี ห้ามสูบบุหรี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้แก่ การสูบบุหรี่ห้ามในบริเวณนี้ หรือ สถานที่นี้เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ [1].


Learn more:

 1. ห้ามสูบบุหรี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ห้ามสูบบุหรี่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. dict-longdo/longdo_jp_th.txt at master

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในภาษาอังกฤษ:

 1. No smoking allowed in this area. [2]
 2. Please refrain from smoking here. [2]
 3. Smoking is prohibited in this establishment. [2]
 4. This is a non-smoking zone. [2]
 5. For the comfort and health of all patrons, smoking is not permitted. [2]
 6. We kindly ask that you do not smoke in this vicinity. [2]
 7. Smoking is strictly forbidden in this premises. [2]
 8. Please respect the no smoking policy in this area. [2]
 9. We have a zero-tolerance policy for smoking in this establishment. [2]
 10. This is a smoke-free zone. [2]

Learn more:

 1. Thai Restaurant: Smoking or Non-smoking? – ThaiPod101
 2. Smoking in Thailand – Prohibitions, Precautions & Laws | Holidify
 3. Smoking

ผลกระทบที่เกิดจากการห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษ

ผลกระทบที่เกิดจากการห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษ

การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษมีผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่รอบข้างหรือที่รู้จักกันในนามของ หายใจควันบุหรี่ (passive smoking) ซึ่งเป็นการสูบบุหรี่โดยไม่ตรงตัว โดยอาจเกิดจากควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบหรือควันบุหรี่ที่เผยแพร่ออกมาจากพื้นที่ที่มีการสูบบุหรี่อยู่ การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษมีผลกระทบที่สำคัญต่อการลดควันบุหรี่รอบข้างและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด [2].

นี่คือผลกระทบที่เกิดจากการห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษ:

 1. ลดควันบุหรี่รอบข้าง: การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษช่วยลดปริมาณควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบหรือควันบุหรี่ที่เผยแพร่ออกมาจากพื้นที่ที่มีการสูบบุหรี่อยู่ ซึ่งทำให้คนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ต้องสูบควันบุหรี่รอบข้าง และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด [2].

 2. ส่งเสริมสุขภาพของเด็ก: การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่รอบข้างของเด็ก ซึ่งเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควันบุหรี่อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากควันบุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิผลกระทบที่เกิดจากการห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษ

การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษมีผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพและสังคม การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นช่วยลดการสูบบุหรี่รอบตัวและลดการสัมผัสกับควันบุหรี่รอบข้าง ซึ่งส่งผลให้มีผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม

นี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษ:

 1. ลดการสูบบุหรี่: การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นช่วยลดการสูบบุหรี่รอบตัวของประชาชน ซึ่งส่งผลให้มีผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่เอง และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด [2].

 2. ลดการสัมผัสกับควันบุหรี่รอบข้าง: การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นช่วยลดการสัมผัสกับควันบุหรี่รอบข้าง ซึ่งส่งผลให้ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก ผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีภาวะสุขภาพที่อ่อนแอ [1].

 3. ส่งเสริมสุขภาพที่ดีในท้องถิ่น: การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีในท้องถิ่น โดยเพิ่มการสนับสนุนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากควันบุหรี่ ทำให้ผู้คนมีโอกาสที่จะมีการดำเนินชีวิตที่ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่รอบข้าง [2].

 4. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง: การห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นช่ว


Learn more:

 1. Impact of public smoking bans on children’s exposure to tobacco smoke at home: a systematic review and meta-analysis | BMC Public Health | Full Text
 2. Have national smoking bans worked in reducing harms of passive smoking? | Cochrane
 3. National smoking bans are good for your health – Evidently Cochrane

วิธีการติดต่อหรือสื่อสารเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษ

Sure! Here is a complete and in-depth content on the topic วิธีการติดต่อหรือสื่อสารเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษ (How to communicate or contact regarding smoking ban in English):

Effective Ways to Communicate and Enforce Smoking Ban Policies

Introduction:
The implementation of smoking bans has become increasingly important in promoting public health and reducing the harmful effects of smoking. Effective communication plays a crucial role in ensuring compliance with these policies. In this article, we will explore various strategies and techniques for communicating and enforcing smoking ban policies in English.

 1. Clear and Comprehensive Policy Statements:
  To effectively communicate a smoking ban, it is essential to have clear and comprehensive policy statements. These statements should outline the scope of the ban, designated smoking areas (if any), penalties for non-compliance, and the rationale behind the ban. The policy statements should be easily accessible to the public through signage, websites, and informational materials.

 2. Public Awareness Campaigns:
  Creating public awareness campaigns is an effective way to educate the public about the smoking ban and its benefits. These campaigns can include advertisements, posters, brochures, and social media campaigns. The messages should emphasize the health risks associated with smoking, the benefits of a smoke-free environment, and the importance of compliance with the ban.

 3. Training and Education:
  Providing training and education to employees, business owners, and the general public is crucial for successful implementation of smoking bans. Training programs can include information on the health risks of smoking, the legal requirements of the ban, and strategies for enforcing the policy. Education should also focus on alternative resources and support available to smokers who want to quit.

 4. Engaging Stakeholders:
  Engaging stakeholders such as business owners, community leaders, and healthcare professionals is essential for effective communication and enforcement of smoking bans. Collaborating with these stakeholders can help in spreading the message, addressing concerns, and garnering support for the ban. It is important to involve stakeholders in the development of the ban and seek their input to ensure a smooth implementation process.

 5. Enforcement Strategies:
  Enforcing smoking bans requires a combination of strategies, including monitoring, reporting, and penalties for non-compliance. Designated personnel should be responsible for monitoring smoking areas and ensuring compliance with the ban. Reporting mechanisms should be established to allow individuals to report violations anonymously. Penalties for non-compliance should be clearly communicated and enforced consistently.

 6. Ongoing Evaluation and Feedback:
  Regular evaluation and feedback are crucial for the success of smoking ban policies. Collecting data on compliance rates, public perception, and challenges faced can help in identifying areas for improvement. Feedback from the public, business owners, and other stakeholders should be actively sought and used to refine communication strategies and enforcement measures.

Conclusion:
Effectively communicating and enforcing smoking ban policies requires a multi-faceted approach that involves clear policy statements, public awareness campaigns, training and education, stakeholder engagement, enforcement strategies, and ongoing evaluation. By implementing these strategies, we can create a healthier and smoke-free environment for everyone.

Please note that this content is written based on general knowledge and understanding of smoking ban policies. It is always recommended to consult local laws and regulations for specific guidelines and requirements regarding smoking bans in your area.

คำแนะนำในการปฏิบัติตามการห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการปฏิบัติตามการห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษ (Tips for complying with smoking bans in English)

Smoking bans are implemented in many countries and regions to protect people from the harmful effects of secondhand smoke. Complying with these bans is important for the health and well-being of both smokers and non-smokers. Here are some tips to help you comply with smoking bans:

 1. Familiarize yourself with the laws and regulations: It is essential to understand the specific smoking bans and regulations in your area. Different places may have different rules regarding where smoking is prohibited. Educate yourself about the designated smoking areas and non-smoking areas to avoid any violations [1].

 2. Respect no-smoking signs: Pay attention to signs indicating no-smoking areas. These signs are usually posted in public places, such as restaurants, bars, parks, and public transportation. Always abide by these signs and refrain from smoking in designated non-smoking areas [1].

 3. Use designated smoking areas: If there are designated smoking areas available, make use of them. These areas are specifically designated for smokers and provide a space where smoking is allowed. Be sure to dispose of your cigarette butts properly in designated ashtrays or bins [1].

 4. Be mindful of others: Remember that secondhand smoke can be harmful to those around you. Even if you are in an outdoor area where smoking is allowed, be considerate of others and try to keep a safe distance from non-smokers. Avoid blowing smoke directly towards others [1].

 5. Support smoking cessation: If you are a smoker, consider using smoking cessation resources and support to quit smoking. Smoking bans are implemented to protect public health, and quitting smoking can have numerous benefits for your own health as well. Take advantage of available resources such as quitlines, support groups, and nicotine replacement therapies [2].


Learn more:

 1. Smokefree Policies Improve Health | CDC
 2. Smokefree Policies Reduce Smoking | CDC
 3. Tobacco: Smoke-Free Policies | The Community Guide

Categories: สรุป 22 ห้าม สูบ บุหรี่ ภาษา อังกฤษ

ห้ามสูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง 🚭🤔 #เรียนภาษาอังกฤษ #nosmoking
ห้ามสูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง 🚭🤔 #เรียนภาษาอังกฤษ #nosmoking

Smoking Prohibited คือ ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งบางครั้งจะใช้คำว่า No Smoking.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษ

ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษ

ในสังคมปัจจุบัน เรื่องการสูบบุหรี่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อผู้สูบเองเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อผู้อยู่รอบข้างด้วย ดังนั้น การจำกัดการสูบบุหรี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการดำเนินการ

ป้ายห้ามสูบบุหรี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่ใช้ในการจำกัดการสูบบุหรี่ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศ ป้ายห้ามสูบบุหรี่มักถูกติดตั้งในสถานที่สาธารณะ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาในพื้นที่นั้นรู้สึกสบายใจและปลอดภัยจากความเสี่ยงที่อาจเกิดจากควันบุหรี่

การติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักในระดับโลก การใช้ภาษาอังกฤษในป้ายห้ามสูบบุหรี่จะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่เข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ง่ายขึ้น

ในป้ายห้ามสูบบุหรี่ภาษาอังกฤษ จะมีข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เข้ามาในพื้นที่รับรู้ถึงการห้ามสูบบุหรี่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ภาษาอังกฤษอาจมีข้อความเช่น No Smoking หรือ Smoking Prohibited เป็นต้น

การติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ภาษาอังกฤษในสถานที่สาธารณะมีประโยชน์อย่างมาก ไม่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบันนี้การสูบบุหรี่ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลที่สูบและผู้รอบข้าง การสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่เป็นการทำลายสุขภาพของผู้สูบเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ดังนั้นการติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหานี้

ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับป้ายห้ามสูบบุหรี่ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นไปที่การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ที่เข้าใจภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจคำสั่งหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการห้ามสูบบุหรี่ได้

หากคุณเป็นเจ้าของสถานที่หรือพื้นที่ต่าง ๆ และต้องการให้ผู้เข้าชมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมีการห้ามสูบบุหรี่ การติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ผู้คนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

การใช้ภาษาอังกฤษในป้ายห้ามสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีการใช้แพร่หลายทั่วโลก ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษในป้ายห้ามสูบบุหรี่จะช่วยให้ผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาไทยสามารถเข้าใจคำสั่งหรือข้อความที่เกี่ยวข้องได้

นอกจากนี้ การใช้ภาษาอังกฤษในป้ายห้ามสูบบุหรี่ยังเป็นการ

ห้ามสูบบุหรี่ ภาษาจีน

ห้ามสูบบุหรี่ ภาษาจีน

การห้ามสูบบุหรี่เป็นเรื่องสำคัญที่มีความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับป้ายบอก ป้ายเตือน และป้ายห้ามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในภาษาจีน [1].

ห้ามสูบบุหรี่ในภาษาจีน:

 • จิ้น จื่อ ซีแยน ห้ามสูบบุหรี่ [1].

คำศัพท์ที่แปลว่า ห้าม ในภาษาจีน:
ในภาษาจีนมีคำศัพท์ที่แปลว่า ห้าม ที่ใช้บ่อยในป้ายบอก ป้ายเตือน และป้ายห้าม ดังนี้:

 1. 别 (bié) แปลว่า อย่า หรือ ห้าม [2].

  • รูปแบบที่ 1: (ประธาน) + 别 + คำกริยา
   ตัวอย่าง: Bié zǒu! (อย่าไปนะ!)
  • รูปแบบที่ 2: (ประธาน) + 别 + กริยาวลี
   ตัวอย่าง: Bié hē tài duō! (อย่าดื่มมากเกินไป!)
  • รูปแบบที่ 3: (ประธาน) + 别 + กริยา/กริยาวลี + 了
   ตัวอย่าง: Bié kū le! (ไม่ต้องร้องไห้แล้ว!)
 2. 不要 (búyào) แปลว่า อย่า [2].

  • รูปแบบที่ 1: (ประธาน) + 不要 + คำกริยา
   ตัวอย่าง: Búyào zǒu! (อย่าไปนะ!)
  • รูปแบบที่ 2: (ประธาน) + 不要 + กริยาวลี
   ตัวอย่าง: Búyào hē tài duō! (อย่าดื่มมากเกินไป!)

การห้ามสูบบุหรี่เป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภาษาจีนมีคำศัพท์ที่ใช้ในการป้ายบอก ป้ายเตือน และป้ายห้ามเพื่อเตือนให้คนที่เข้าถึงเข้าใจถึงความหมายของการห้ามสูบบุหรี่ [1].


Learn more:

 1. ประโยคป้ายบอก ป้ายเตือนและป้ายห้าม – ภาษา จีน jiewfudao
 2. คำศัพท์ที่แปลว่า “ห้าม” ในภาษาจีน เจอบ่อยทั้งในชีวิตประจำวัน และการสอบ HSK5 | OpenDurian เตรียมสอบ TOEIC IELTS TCAS ก.พ.
ป้ายไวนิล ห้ามสูบบุหรี No Smoking (2 ภาษา ไทย-อังกฤษ)+(เจาะตาไก่ 4 มุม) ขนาด120X80Cm มีของพร้อมส่ง | Lazada.Co.Th
ป้ายไวนิล ห้ามสูบบุหรี No Smoking (2 ภาษา ไทย-อังกฤษ)+(เจาะตาไก่ 4 มุม) ขนาด120X80Cm มีของพร้อมส่ง | Lazada.Co.Th
ห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามสูบ เขตปลอดบุหรี่ No Smoking ป้ายเคลือบแข็ง งานพิมพ์สวยคมชัด กันน้ำ ขนาด A5 A4 และ A3 ราคาถูก | Lazada.Co.Th
ห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามสูบ เขตปลอดบุหรี่ No Smoking ป้ายเคลือบแข็ง งานพิมพ์สวยคมชัด กันน้ำ ขนาด A5 A4 และ A3 ราคาถูก | Lazada.Co.Th
ป้ายตั้งโต๊ะแสตนเลส ห้ามสูบบุหรี่ แบบตัวแอล (ป้ายห้ามสูบบุหรี่) - รับทำป้ายหน้าร้าน อักษรโลหะ ป้ายไฟตัวอักษร กล่องไฟ ตู้ไฟ กัดกรด กัดโลหะ ป้ายอักษรไฟLed ปิงปอง ไฟนีออนดัด สติกเกอร์ ไวนิล : Inspired By Lnwshop.Com
ป้ายตั้งโต๊ะแสตนเลส ห้ามสูบบุหรี่ แบบตัวแอล (ป้ายห้ามสูบบุหรี่) – รับทำป้ายหน้าร้าน อักษรโลหะ ป้ายไฟตัวอักษร กล่องไฟ ตู้ไฟ กัดกรด กัดโลหะ ป้ายอักษรไฟLed ปิงปอง ไฟนีออนดัด สติกเกอร์ ไวนิล : Inspired By Lnwshop.Com
สติกเกอร์ห้ามสูบ 5 ภาษา ไทย/Eng/จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น ป้ายห้ามสูบ สติกเกอร์ Pvc 3M | Lazada.Co.Th
สติกเกอร์ห้ามสูบ 5 ภาษา ไทย/Eng/จีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น ป้ายห้ามสูบ สติกเกอร์ Pvc 3M | Lazada.Co.Th
ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย! ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียน หนังสือ และงานอดิเรก
ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย! ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียน หนังสือ และงานอดิเรก
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช่ No Smoke 😎🇬🇧🔥 #ครูดิว #Krudewtoeic #Learnenglish - Youtube
ห้ามสูบบุหรี่ไม่ใช่ No Smoke 😎🇬🇧🔥 #ครูดิว #Krudewtoeic #Learnenglish – Youtube

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

การห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในภาษาอังกฤษ
การแปลว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ห้ามสูบบุหรี่ ในภาษาอังกฤษ
ผลกระทบที่เกิดจากการห้ามสูบบุหรี่ในท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษ
วิธีการติดต่อหรือสื่อสารเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการปฏิบัติตามการห้ามสูบบุหรี่ในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *