ช่องลม ภาษาอังกฤษ: แนะนำวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ช่องลม

โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

โรงเรียนบ้านช่องลม ต วังชะพลู เพื่อนสอนเพื่อน วิชาภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ช่องลม ภาษาอังกฤษ: แนะนำวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ช่องลม ช่องลมระบายอากาศ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของช่องลมในภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

ความหมายของช่องลมในภาษาอังกฤษ

ช่องลมในภาษาอังกฤษแปลว่า airway หรือ air passage ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบททางการแพทย์และระบุถึงทางเดินที่ลมหายใจผ่านไปมาในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ช่องลมประกอบด้วยหลายส่วนสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการหายใจและการส่งออกของคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่สำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

คำว่า airway ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ในบริบททางการแพทย์: airway หมายถึงทางเดินที่ลมหายใจผ่านไปมาในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยช่องคอ (throat) และท่อลมหายใจ (trachea) และส่วนของท่อลมหายใจที่แบ่งออกเป็นท่อลมหายใจหลัก (main bronchi) และท่อลมหายใจย่อย (bronchioles) [1].

 2. ในบริบททางการอาหาร: airway หมายถึงทางเดินที่อาหารผ่านไปมาในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยหลอดอาหาร (esophagus) และส่วนของหลอดอาหารที่แบ่งออกเป็นหลอดอาหารหลัก (main alimentary canal) และหลอดอาหารย่อย (sub-alimentary canal) [1].

การเข้าใจความหมายของช่องลมในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่สำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งช่องลมมีบทบาทสำคัญในการหายใจและการส่งออกของคาร์บอนไดออกไซด์ การศึกษาและความหมายของช่องลมในภาษาอังกฤษ

ช่องลมในภาษาอังกฤษแปลว่า airway หรือ air passage ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบททางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือทางเดินของอากาศที่เชื่อมต่อระหว่างลำคอและปอด ช่องลมเป็นส่วนสำคัญของระบบหายใจที่ช่วยให้เกิดการส่งออกและรับเข้าของอากาศได้ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการหายใจของมนุษย์และสัตว์

คำว่า airway ใช้ในบริบททางการแพทย์เพื่ออธิบายเส้นทางที่อากาศเดินผ่านเพื่อเข้าสู่ปอด ซึ่งประกอบด้วยช่องคอ (throat) และหลอดลม (trachea) ที่เชื่อมต่อกับปอด ช่องลมยังประกอบด้วยหลอดลมย่อย (bronchi) ที่แบ่งออกเป็นสองสาขาเพื่อเชื่อมต่อกับปอดซ้ายและปอดขวา [1]

การรักษาและดูแลช่องลมเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพของระบบหายใจ หากช่องลมมีปัญหาหรืออุปสรรคทางเดินหายใจอาจเกิดอาการหายใจลำบาก หรือหายใจไม่สะดวก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้น การรักษาและดูแลช่องลมเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพทางเดินหายใจของเราเองและคนรอบข้าง


Learn more:

 1. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ช่องลม แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การใช้คำว่า ช่องลม ในประโยคภาษาอังกฤษ

น้ำตกช่องลม ที่เที่ยวนครนายก กรีน(ไทย)แลนด์ลับๆ ธรรมชาติสวยใกล้กรุงเทพ ที่ต้องห้ามพลาด
น้ำตกช่องลม ที่เที่ยวนครนายก กรีน(ไทย)แลนด์ลับๆ ธรรมชาติสวยใกล้กรุงเทพ ที่ต้องห้ามพลาด

การใช้คำว่า ช่องลม ในประโยคภาษาอังกฤษ

ช่องลม เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงพื้นที่ว่างเปล่าที่ใช้ในการถ่ายเทอากาศหรือลม ในภาษาอังกฤษ คำที่ใช้ใกล้เคียงกับความหมายของ ช่องลม คือ airway หรือ air passage ซึ่งมักใช้ในบริบททางการแพทย์หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ดังนั้น การใช้คำว่า ช่องลม ในประโยคภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยเท่าในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า ช่องลม ได้แก่:

 1. The doctor inserted a tube into the patients airway to help him breathe [1].
  (แพทย์ใส่ท่อลงในช่องลมของผู้ป่วยเพื่อช่วยให้เขาหายใจได้)
 2. The construction workers are digging a tunnel to create an underground airway [1].
  (คนงานก่อสร้างกำลังขุดอุโมงค์เพื่อสร้างช่องลมใต้ดิน)

Learn more:

 1. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ช่องลม แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คุณสมบัติและลักษณะของช่องลมในภาษาอังกฤษ

ป่วยบ่อย เพราะอยู่ห้องที่แทบจะไม่มีที่ระบายอากาศ เป็นไปได้มั้ยคะ (ช่วยทีค่ะ) - Pantip
ป่วยบ่อย เพราะอยู่ห้องที่แทบจะไม่มีที่ระบายอากาศ เป็นไปได้มั้ยคะ (ช่วยทีค่ะ) – Pantip

คุณสมบัติและลักษณะของช่องลมในภาษาอังกฤษ

ช่องลม (Ventilation) เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบทของการระบายอากาศหรือการเปิดระบบระบายอากาศในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อน ความชื้น และกลิ่นออกไปจากอาคาร รวมถึงการนำอากาศสะอาดเข้าสู่อาคารเพื่อให้มีการหมุนเวียนของอากาศที่ดี ซึ่งช่องลมมีคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญต่อการทำงานของระบบระบายอากาศในอาคาร ดังนี้:

 1. ขนาดและรูปร่าง (Size and Shape)

  • ช่องลมมีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับอาคารหรือสถานที่ที่ต้องการระบายอากาศ ซึ่งอาจมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละสถานที่ [1].
 2. การติดตั้ง (Installation)

  • ช่องลมต้องถูกติดตั้งให้เหมาะสมกับอาคารหรือสถานที่ เพื่อให้การระบายอากาศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตั้งช่องลมควรคำนึงถึงการจัดตำแหน่งและทิศทางของช่องลมเพื่อให้การหมุนเวียนของอากาศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].
 3. วัสดุ (Material)

  • ช่องลมสามารถทำจากวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม หรือพลาสติก ซึ่งวัสดุที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน เพื่อให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการเกิดความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ [1].
 4. การระบายอากาศ (Airflow)

  • ช่องลมต้องมีการออกแบบให้มีการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการกระจายอากาศในอาคารหรคุณสมบัติและลักษณะของช่องลมในภาษาอังกฤษ

ช่องลม (Ventilation) เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบทของการระบายอากาศหรือการเปิดระบบระบายอากาศในอาคารหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อให้มีการไหลของอากาศภายในอาคารหรือสถานที่นั้น ช่องลมมีคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญที่ควรรู้เพื่อให้การระบายอากาศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

 1. ขนาดและรูปร่าง: ช่องลมสามารถมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการใช้งานของอาคารหรือสถานที่นั้น [1].

 2. ตำแหน่งและทิศทาง: ช่องลมสามารถตั้งอยู่ในตำแหน่งและทิศทางต่างๆ ขึ้นอยู่กับการวางแผนและการออกแบบของระบบระบายอากาศ [1].

 3. วัสดุ: ช่องลมสามารถทำจากวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก, พลาสติก, หินอ่อน, และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของอาคารหรือสถานที่นั้น [1].

 4. การระบายอากาศ: ช่องลมมีบทบาทสำคัญในการระบายอากาศภายในอาคารหรือสถานที่ โดยช่องลมจะช่วยในการเปิดทางให้กับอากาศเพื่อให้มีการไหลของอากาศภายในอาคาร [1].

 5. การควบคุม: ช่องลมสามารถมีระบบควบคุมเพื่อปรับการระบายอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานของอาคารหรือสถานที่นั้น [1].

 6. ประสิทธิภาพ: คุณสมบัติของช่องลมจะมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศภายในอาคารหรือสถานที่ การออกแบบและการใช้งานช่องลมที่ถูกต้องจ


Learn more:

 1. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Ventilation Block บล็อกช่องลมวัสดุตกแต่งผนังที่ช่วยเพิ่มความสว่างปลอดโปร่งให้กับอาคารโรงงาน หรือ คลังสินค้า ได้อย่างเหมาะสม – smartblock
 3. VENTILATION BLOCK มิติที่แตกต่างของอิฐบล็อกช่องลมรูปแบบใหม่ กันฝน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – Design Makes A Better Life.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษ

เขาช่องลม อัพเดทล่าสุด 2566 เที่ยวยังไง ให้สนุก ได้ภาพสวย
เขาช่องลม อัพเดทล่าสุด 2566 เที่ยวยังไง ให้สนุก ได้ภาพสวย

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษ

ช่องลม (Air duct) – ท่อที่ใช้สำหรับส่งอากาศหรือก๊าซในระบบที่มีการไหลเวียนของอากาศ เช่น ระบบปรับอากาศในอาคารหรือรถยนต์

พัดลม (Fan) – เครื่องกลไกที่ใช้สร้างการไหลของอากาศโดยใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นตัวช่วยในการหมุนเพื่อสร้างการไหลของอากาศ

เครื่องทำลม (Air compressor) – เครื่องกลที่ใช้สร้างแรงดันของอากาศโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องทำความเย็น (Air conditioner) – เครื่องกลที่ใช้ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในอาคารหรือห้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายตาและสบายใจ

เครื่องฟอกอากาศ (Air purifier) – เครื่องกลที่ใช้กรองและฟอกอากาศเพื่อลดสารพิษและสิ่งสกปรกที่อาจมีอยู่ในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง กลิ่นไม่พึงประสงค์ และเชื้อโรค

เครื่องดูดฝุ่น (Vacuum cleaner) – เครื่องกลที่ใช้สร้างการดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกอื่นๆ บนพื้นผิว เช่น พื้นห้อง พรม หรือผนัง


Learn more:

 1. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ช่องระบายอากาศ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Ventilator แปลว่า ช่องลม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

การใช้ช่องลมในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บล็อกช่องลมกับงานดีไซน์ที่เกิดจากแสงตกกระทบตามห้วงเวลา (Ventilation Block & Lighting Design) | Wazzadu
บล็อกช่องลมกับงานดีไซน์ที่เกิดจากแสงตกกระทบตามห้วงเวลา (Ventilation Block & Lighting Design) | Wazzadu

การใช้ช่องลมในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการศึกษาและการวิจัยในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่องลมเป็นสิ่งที่สำคัญในการเคลื่อนที่ของอากาศและสิ่งแวดล้อม ในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ช่องลมมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจ เช่น การใช้ช่องลมในการเคลื่อนที่ของยานอวกาศ การใช้ช่องลมในการทำงานของเครื่องจักร การใช้ช่องลมในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ และอื่น ๆ [1].

เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้ช่องลมในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มากขึ้น นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาหลักการและประโยชน์ของการใช้ช่องลมในแต่ละบริบทได้ โดยสามารถศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเช่น หลักการทำงานของเครื่องยนต์ในยานพาหนะ หรือหลักการทำงานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการใช้ช่องลม เช่น ระบบท่อลม พัดลม หรือเครื่องอัดลม เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานและการประยุกต์ใช้ช่องลมในแต่ละบริบทได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [1].


Learn more:

 1. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 – นายรัฐเขต เต่านันท์ | พลิก PDF ออนไลน์ | FlipHTML5
 2. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 (2) – Flip eBook Pages 51-100 | AnyFlip
 3. การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 51-100 หน้า | PubHTML5

วิธีการเรียนรู้และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

วิธีการเรียนรู้และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรา ช่องลมหมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ได้ระหว่างทางเดินหายใจ การเรียนรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ดีขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจะแนะนำวิธีการเรียนรู้และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษให้คุณได้อ่านต่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

 1. อ่านหนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง: ค้นหาหนังสือและบทความที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับการหายใจ อ่านและศึกษาเนื้อหาเหล่านี้เพื่อเรียนรู้คำศัพท์และคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษ [1].

 2. ฟังและดูวิดีโอเกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษ: ค้นหาวิดีโอหรือเนื้อหาเกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการแชร์วิดีโอ เช่น YouTube ฟังและดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อฟังการอธิบายและเรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษ [1].

 3. เข้าร่วมคอร์สออนไลน์: มีหลายแพลตฟอร์มที่ให้คอร์สออนไลน์เกี่ยวิธีการเรียนรู้และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรา ช่องลมหมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ได้เป็นอิสระ และมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและการเข้าใจภาษาอังกฤษ ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นี่คือวิธีการเรียนรู้และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษ:

 1. อ่านและฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: อ่านหนังสือ เว็บไซต์ บล็อก หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ช่องลมในการสื่อสาร หรือบทความเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษ [1].

 2. ฟังและดูวิดีโอ: มีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เช่น วิดีโอเกี่ยวกับการออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษ [1].

 3. ฝึกการออกเสียง: ฝึกออกเสียงคำที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษ เช่น คำว่า wind หรือ breathe โดยใช้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง และฝึกพูดออกเสียงให้ชัดเจน [1].

 4. เขียนและอ่านคำศัพท์: เขียนและอ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง


Learn more:

 1. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปิดช่องว่างพื้นที่ห่างไกล สร้างเสริมการเรียนรู้ได้ ทุกที่เวลา | กสศ.

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ช่องลม ในภาษาอังกฤษ

ช่องลมในภาษาอังกฤษแปลว่า airway หรือ air passage ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบททางการแพทย์และสามารถใช้ในประโยคที่อธิบายเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือการไหลของอากาศในร่างกายได้ ดังนี้:

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ช่องลม ในภาษาอังกฤษ:

 1. The airway consists of the nose, mouth, throat, windpipe, and lungs [1].
  (ช่องลมประกอบด้วยจมูก, ปาก, ลำคอ, หลอดลม, และปอด)

 2. The doctor used a stethoscope to listen to the patients airway [1].
  (หมอใช้สเตโทสโคปฟังเสียงช่องลมของผู้ป่วย)

 3. Breathing exercises can help open up the airways and improve lung function [1].
  (การออกกำลังกายทางเดินหายใจช่วยเปิดเผยช่องลมและปรับปรุงการทำงานของปอด)

 4. Allergies can cause inflammation in the airways, leading to difficulty breathing [1].
  (การแพ้ท้องฟูเกิดอาการอักเสบในทางเดินหายใจ ทำให้หายใจลำบาก)

 5. Smoking can damage the airways and increase the risk of respiratory diseases [1].
  (การสูบบุหรี่สามารถทำให้เกิดความเสียหายในทางเดินหายใจและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ)


Learn more:

 1. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ช่องลม แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

Categories: สรุป 41 ช่องลม ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านช่องลม ต วังชะพลู เพื่อนสอนเพื่อน วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านช่องลม ต วังชะพลู เพื่อนสอนเพื่อน วิชาภาษาอังกฤษ

(n) ventilator. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔[n.] ventilator.(ซับ’จิคทฺ) n. เรื่อง, กรณี, ประเด็น, บัญหา, ข้อ, หัวข้อ, สาขาวิชา, สาเหตุ, มูลเหตุ, ประชากร, ข้า, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา, ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก, ตัวของตัวเอง.

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

ช่องลม ภาษาอังกฤษ คืออะไร

ช่องลม ภาษาอังกฤษ คืออะไร

เมื่อค้นหาคำว่า ช่องลม ภาษาอังกฤษ คืออะไร ผลการค้นหาพบว่าคำว่า ช่องลม ในภาษาอังกฤษแปลว่า ventilator [1].

Ventilator เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายอากาศหรือลมในพื้นที่หรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ของอากาศ เช่น พัดลม หรือระบบระบายอากาศในอาคาร [1].


Learn more:

 1. ช่องลม – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ช่องลม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Subject อ่านยังไง

วิธีอ่านหนังสือให้จำได้แม่นๆ

การอ่านหนังสือให้จำได้แม่นๆ เป็นเรื่องที่น้องๆ วัยเรียนอาจพบปัญหาบ้าง ดังนั้น เราจะมาแนะนำวิธีอ่านหนังสือให้จำได้แม่นๆ ตามด้านล่างนี้:

 1. อ่านบทสรุปก่อนเป็นอันดับแรก [1]

  • เริ่มอ่านหนังสือจากบทสรุปหรือบทส่งท้าย เนื่องจากบทสรุปจะมีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดยิบ และใช้ประโยคซ้ำๆ เพื่อย้ำให้เข้าใจ
  • การอ่านบทสรุปก่อนจะช่วยให้เราสามารถอ่านได้เข้าใจมากขึ้น และเวลาคุณครูสอนก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ไวขึ้น
 2. ใช้ปากกาไฮไลต์เพื่อเน้นความสำคัญ [1]

  • การใช้ปากกาไฮไลต์จะช่วยให้เราจับใจความสำคัญของหนังสือได้ดีขึ้น
  • ควรไฮไลต์ข้อความหัวข้อสรุปหรือใจความสำคัญเด่นๆ เพื่อให้เราสามารถจำได้แม่นและง่ายขึ้น
 3. ดูสารบัญและหัวข้อย่อย [1]

  • การดูสารบัญและหัวข้อย่อยจะช่วยให้เรารู้ใจความสำคัญของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อ
  • เราสามารถรู้ลำดับความสำคัญของเนื้อหาได้มากขึ้น
 4. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกับเนื้อหาที่อ่าน [1]

  • การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตหรือหนังสือเล่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้เรามีข้อมูลเสริมเพิ่มเติม
  • การอ่านหนังสือเพิ่มเติมจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

Learn more:

 1. 8 เคล็ดลับ อ่านหนังสือยังไงให้จำแม่นขึ้น
 2. 8 เคล็ดลับอ่านหนังสือยังไงให้จำเร็วและแม่น | Srisuvit School
 3. สรุปหนังสือ อ่านเร็ว เข้าใจ ไม่มีวันลืม ทำยังไง? – FINNOMENA
Ventilation Block มิติที่แตกต่างของอิฐบล็อกช่องลมรูปแบบใหม่ กันฝน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - Design Makes A Better Life.
Ventilation Block มิติที่แตกต่างของอิฐบล็อกช่องลมรูปแบบใหม่ กันฝน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – Design Makes A Better Life.
Ventilation Block มิติที่แตกต่างของอิฐบล็อกช่องลมรูปแบบใหม่ กันฝน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - Design Makes A Better Life.
Ventilation Block มิติที่แตกต่างของอิฐบล็อกช่องลมรูปแบบใหม่ กันฝน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – Design Makes A Better Life.
Ventilation Block มิติที่แตกต่างของอิฐบล็อกช่องลมรูปแบบใหม่ กันฝน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - Design Makes A Better Life.
Ventilation Block มิติที่แตกต่างของอิฐบล็อกช่องลมรูปแบบใหม่ กันฝน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – Design Makes A Better Life.
มารู้จักอิฐแดงช่องลม วัสดุตกแต่งสุดเก๋ โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร
มารู้จักอิฐแดงช่องลม วัสดุตกแต่งสุดเก๋ โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร
Dd Double Doors จั่วช่องลม ไม้สัก เลือกแบบและขนาดได้ ช่องลมใต้หลังคา จั่ว ช่องลม ไม้จริง เกล็ดระบาย ช่องระบายอากาศ ราคาถูก | Lazada.Co.Th
Dd Double Doors จั่วช่องลม ไม้สัก เลือกแบบและขนาดได้ ช่องลมใต้หลังคา จั่ว ช่องลม ไม้จริง เกล็ดระบาย ช่องระบายอากาศ ราคาถูก | Lazada.Co.Th
อิฐบล็อกช่องลมลิ้นคู่ (ลับเเล) 7 ซม. 7X19X39 ซม. - อิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา
อิฐบล็อกช่องลมลิ้นคู่ (ลับเเล) 7 ซม. 7X19X39 ซม. – อิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
บล็อกช่องลมกับงานดีไซน์ที่เกิดจากแสงตกกระทบตามห้วงเวลา (Ventilation Block & Lighting Design) | Wazzadu
บล็อกช่องลมกับงานดีไซน์ที่เกิดจากแสงตกกระทบตามห้วงเวลา (Ventilation Block & Lighting Design) | Wazzadu
เขาช่องลม อัพเดทล่าสุด 2566 เที่ยวยังไง ให้สนุก ได้ภาพสวย
เขาช่องลม อัพเดทล่าสุด 2566 เที่ยวยังไง ให้สนุก ได้ภาพสวย
ป่วยบ่อย เพราะอยู่ห้องที่แทบจะไม่มีที่ระบายอากาศ เป็นไปได้มั้ยคะ (ช่วยทีค่ะ) - Pantip
ป่วยบ่อย เพราะอยู่ห้องที่แทบจะไม่มีที่ระบายอากาศ เป็นไปได้มั้ยคะ (ช่วยทีค่ะ) – Pantip
น้ำตกช่องลม ที่เที่ยวนครนายก กรีน(ไทย)แลนด์ลับๆ ธรรมชาติสวยใกล้กรุงเทพ ที่ต้องห้ามพลาด
น้ำตกช่องลม ที่เที่ยวนครนายก กรีน(ไทย)แลนด์ลับๆ ธรรมชาติสวยใกล้กรุงเทพ ที่ต้องห้ามพลาด
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

ความหมายของช่องลมในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า ช่องลม ในประโยคภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติและลักษณะของช่องลมในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับช่องลมในภาษาอังกฤษ
การใช้ช่องลมในบริบททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิธีการเรียนรู้และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับช่องลมในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ช่องลม ในภาษาอังกฤษ
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *