จิ รัง กาล แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

JUNENOM - กาลครั้งนึง (Official audio)

Junenom – กาลครั้งนึง (Official Audio)

Keywords searched by users: จิ รัง กาล แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทะเลวน แปลว่า, วรอัตถะ หมายถึง, จิรัง แปลว่า, ทุษะ แปลว่า, อภิบูชนีย์ชน หมายถึง, นินาท แปลว่า, มโหดม แปลว่า, เฉิดเฉลา หมายถึง

เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า จิ รัง กาล แปล ว่า

เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า จิ รัง กาล แปลว่าอย่างไร?

คำว่า จิ รัง กาล เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่น่าสนใจ ดังนี้:

 1. จิ (Ji): ในคำศัพท์นี้ จิ หมายถึง เวลาช้านาน [1].

 2. รัง (Rang): ไม่พบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับความหมายของคำว่า รัง ในคำว่า จิ รัง กาล จึงยังไม่สามารถให้คำอธิบายได้ [1].

 3. กาล (Kan): ไม่พบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับความหมายของคำว่า กาล ในคำว่า จิ รัง กาล จึงยังไม่สามารถให้คำอธิบายได้ [1].

อย่างไรก็ตาม คำว่า จิ รัง กาล อาจมีความหมายที่เป็นภาษาพื้นเมืองหรือมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงในบริบทที่ไม่เป็นทางการ ดังนั้น ควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหากต้องการความแน่นอนเกี่ยวกับความหมายของคำนี้ [1].


Learn more:

 1. มงคลสูตรคำฉันท์ | 494 plays – Quizizz
 2. ภาษาไทย: มงคลสูตรคำฉันท์ ♥คำศัพท์ ความหมาย
 3. นิยาย Nb1 🙂 > ลำดับตอนที่ #39 : ถอดความ มงคลสูตร บท 1 ถึง 6 : Dek-D.com – Writer

ความหมายของคำว่า จิ รัง กาล

ความหมายของคำว่า จิ รัง กาล ในภาษาไทยเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและน่าสนใจ เราสามารถพิจารณาความหมายของคำนี้ได้จากหลายแหล่งที่มา ดังนี้:

 1. จิรังกาล เวลาช้านาน: คำว่า จิรังกาล มีความหมายว่าเวลาที่ผ่านไปช้ามาก หรือใช้เวลานานมากๆ [2].

 2. จิรังกาล ความสงสัย: อีกความหมายหนึ่งของคำว่า จิรังกาล คือความสงสัยหรือความไม่แน่ใจ [1].

ดังนั้น คำว่า จิ รัง กาล มีความหมายที่หลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำนี้อาจมีการใช้ที่แตกต่างกันไปในบริบทและประเด็นที่ต่างกัน ดังนั้น การใช้คำว่า จิ รัง กาล ควรพิจารณาตามบริบทและความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อให้เข้าใจความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม [2].


Learn more:

 1. มงคลสูตรคำฉันท์ | 494 plays – Quizizz
 2. ภาษาไทย: มงคลสูตรคำฉันท์ ♥คำศัพท์ ความหมาย
 3. ภาษาไทย: คำศัพท์

ต้นกำเนิดและบทบาทของคำว่า จิ รัง กาล

ต้นกำเนิดและบทบาทของคำว่า จิ รัง กาล

คำว่า จิ รัง กาล เป็นคำที่มีความหมายทางศาสนาในภาษาไทย ซึ่งมีต้นกำเนิดและบทบาทที่สำคัญในวรรณคดีพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาไพจิตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระสุตตันตปิฎก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ ดังนั้น การทราบเกี่ยวกับต้นกำเนิดและบทบาทของคำว่า จิ รัง กาล เป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไพจิตรและวรรณคดีพุทธศาสนาอื่นๆ

ต้นกำเนิดของคำว่า จิ รัง กาล มาจากภาษาบาลี Jīvitaṃkara ซึ่งมีความหมายว่า ผู้ให้ชีวิต หรือ ผู้สร้างชีวิต ในทางศาสนาพุทธศาสนา คำว่า จิ รัง กาล มักถูกใช้เพื่ออธิบายถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้สร้างชีวิตและเป็นผู้ให้ชีวิตแก่มนุษย์ทุกคน

บทบาทของคำว่า จิ รัง กาล ในพระพุทธศาสนาไพจิตรมีความหมายที่สำคัญและหลากหลาย ดังนี้:

 1. ผู้สร้างและผู้ให้ชีวิต: คำว่า จิ รัง กาล เป็นการอธิบายถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้สร้างและผู้ให้ชีวิตแก่มนุษย์ทุกคน พระพุทธเจ้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความสุขและความเจริญกับมนุษย์ทุกคน และเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมและพัฒนาตนเองในทางธรรม

 2. ผู้นำและผู้สอน: พระพุทธเจ้าเป็นผู้นต้นกำเนิดและบทบาทของคำว่า จิ รัง กาล

คำว่า จิ รัง กาล เป็นคำที่มีความหมายทางศาสนาในภาษาไทย ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลี โดยมีส่วนประกอบดังนี้:

 1. จิ (Ji): คำว่า จิ มีความหมายว่า เวลาช้านานจำนง [1] หรือ ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจชินสีห์ [2] ในทางศาสนาพุทธ คำว่า จิ มักถูกใช้ในบทสวดหรือบทสวดสั้นๆ เพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งการถึงธรรมขั้นสูงขึ้นไป หรือเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียว [2]

 2. รัง (Rang): คำว่า รัง มีความหมายว่า ตั้งไว้ ยืนอยู่ติระ [2] หรือ ฝั่งทะเลวน [2] ในทางศาสนาพุทธ คำว่า รัง มักถูกใช้ในบทสวดหรือบทสวดสั้นๆ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้า และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติธรรม [2]

 3. กาล (Kan): คำว่า กาล มีความหมายว่า การเวียนว่ายตายเกิดหรือสงสารวัฏทุษะ [2] หรือ ความไม่ดี ความชั่ว [2] ในทางศาสนาพุทธ คำว่า กาล มักถูกใช้ในบทสวดหรือบทสวดสั้นๆ เพื่อเป็นการเตือนให้ระวังความชั่วร้ายและความไม่ดี และเพื่อเสริมสร้างความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติธรรม [2]

ดังนั้น คำว่า จิ รัง กาล ในภาษาไทยมีความหมายเกี่ยวกับเวลาช้านานจำนง ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจชินสีห์ ฝั่งทะเลวน การเวียนว่ายตายเกิดหรือสงสารวัฏทุษะ ความไม่ดี ความชั่ว และความบริสุทธิ์ใ


Learn more:

 1. มงคลสูตรคำฉันท์ | 496 plays | Quizizz
 2. ภาษาไทย: คำศัพท์
 3. มงคลสูตรคําฉันท์ – Coggle Diagram

การใช้งานและคำแปลอื่น ๆ ของคำว่า จิ รัง กาล

การใช้งานและคำแปลอื่น ๆ ของคำว่า จิ รัง กาล

คำว่า จิ รัง กาล เป็นคำที่มีความหมายและใช้งานอย่างกว้างขวางในภาษาไทย โดยมีความหมายเกี่ยวกับเวลานานหรือเวลาที่ผ่านไปอย่างยาวนาน [1] คำว่า จิ รัง กาล มาจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลี โดยมีคำว่า จิ หมายถึงเวลา และคำว่า รัง กาล หมายถึงนานมาก [1]

การใช้งานของคำว่า จิ รัง กาล มีหลายแง่มุม โดยสามารถใช้ในประโยคต่าง ๆ เพื่อเสริมความหมายและความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ผ่านไปอย่างยาวนาน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จิ รัง กาล ได้แก่

 1. เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จิ รัง กาลเปลี่ยนไปอย่างไม่รู้ตัว [1]
 2. ความรักของเราเป็นเหมือนจิ รัง กาลที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ [1]
 3. ชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงของจิ รัง กาล [1]

การแปลคำว่า จิ รัง กาล อาจมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับบริบทและความเข้าใจของผู้แปล แต่สามารถแปลได้เป็นภาษาอังกฤษว่า time หรือ long time ซึ่งเป็นคำที่ใกล้เคียงกับความหมายของคำว่า จิ รัง กาล [1]


Learn more:

 1. นิยาย Nb1 🙂 > ลำดับตอนที่ #39 : ถอดความ มงคลสูตร บท 1 ถึง 6 : Dek-D.com – Writer
 2. จีรัง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภาษาไทย: มงคลสูตรคำฉันท์ ♥คำศัพท์ ความหมาย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จิ รัง กาล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จิ รัง กาล มีดังนี้:

 1. คำว่า จิ ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกของความสุขหรือความเพลิดเพลิน เช่น ฉันรู้สึกจิตใจดีมากเมื่อได้พบเพื่อนเก่า [1].

 2. คำว่า รัง ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกของความเศร้าหรือความเสียใจ เช่น เขารู้สึกรังเกียจต่องานที่ต้องทำในวันนี้ [1].

 3. คำว่า กาล ใช้เพื่อแสดงเวลาหรือช่วงเวลาที่เกิดขึ้น เช่น ในสมัยกาลก่อน การสื่อสารยังไม่สะดวกเท่าที่เราเห็นในปัจจุบัน [1].


Learn more:

 1. จีรัง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มงคลสูตรคำฉันท์ | 496 plays | Quizizz
 3. ภาษาไทย: มงคลสูตรคำฉันท์ ♥คำศัพท์ ความหมาย

Categories: อัปเดต 99 จิ รัง กาล แปล ว่า

JUNENOM - กาลครั้งนึง (Official audio)
JUNENOM – กาลครั้งนึง (Official audio)

คาถา คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี จิรังกาล เวลาช้านานเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว คืนหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร ใกล้เมืองสาวัตถี ท้าวสักกเทวราชได้นำหมู่เทวดาเข้าเฝ้า และบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งทูลถามพระองค์ว่า อะไรคือมงคลของชีวิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักมงคลสูตร ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมวด นับเป็นรายการได้ 38 ประการ*อภิบูชนีย์ชน อภิปูชนียชน แปลว่า คนที่ควรบูชาอย่างสูง (มาจากค าว่า อภิ-ยิ่ง วิเศษ, ปูชนีย- น่านับถือ น่าบูชา, ชน-คน)

See more: blog https://chungcueratown.net/investment

มงคลชีวิต 38 ประการ เกิดขึ้นได้อย่างไร

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว คืนหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร ใกล้เมืองสาวัตถี ท้าวสักกเทวราชได้นำหมู่เทวดาเข้าเฝ้า และบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งทูลถามพระองค์ว่า อะไรคือมงคลของชีวิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักมงคลสูตร ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมวด นับเป็นรายการได้ 38 ประการ [2].

หมวดธรรมะ มงคลชีวิต 38 ประการ เป็นหมวดธรรมะที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน [1]. หมวดธรรมะนี้เป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวเนื่องกันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม. การปฏิบัติตามหมวดธรรมะนี้จะช่วยให้เราเป็นคนดี, สร้างความพร้อมในการฝึกตนเอง, ฝึกตนให้เป็นคนมีประโยชน์, บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม, ธรรมะเบื้องสูงใส่ตัวให้เต็มที่, การฝึกภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป, ผลจากการปฏิบัติจนหมดกิเลส และยังประโยชน์สูงสุดของการปฏิบัติให้เกิดขึ้นคือ ผู้ปฏิบัติจะมีจิตใจที่สะอาด บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หมดกิเลส สามารถทำพระนิพพานให้แจ้ง สร้างบารมีให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้ในที่สุด [1].


Learn more:

 1. : : มงคลชีวิต มงคล 38 มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้วงหน้า
 2. มงคล 38 ประการ รู้จักหลักธรรมแห่งความสุข สู่ความเจริญในชีวิต
 3. มงคลสูตร – วิกิพีเดีย
Wordy Guru On X:
Wordy Guru On X: “จิรกร แปลว่า กระทำตลอดกาลนาน อ่านว่า จิ-ระ-กอน หมวด ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางคืน #ชื่อมงคล Https://T.Co/2X2Xladjhc Https://T.Co/Ksgwfxvucj” / X

See more here: chungcueratown.net

สารบัญ

เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า จิ รัง กาล แปล ว่า
ความหมายของคำว่า จิ รัง กาล
ต้นกำเนิดและบทบาทของคำว่า จิ รัง กาล
การใช้งานและคำแปลอื่น ๆ ของคำว่า จิ รัง กาล
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จิ รัง กาล
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *